அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

எங்களை பற்றி

பார்வை

"இலங்கையின் பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக அபிவிருத்திக்காக லொத்தர்கள் மூலம் வருமானத்தைச் சேகரிப்பதில் முதன்மைப் பங்காளராகவிருத்தல்"

மிஷன்

"தர மேம்பாடு என்பவற்றுக்கான பங்களிப்பை அதிகரிக்க லொத்தர்கள் மூலம் வருமான உற்பத்தியை விருத்திசெய்தல் பொருளாதாரம், சமூக அபிவிருத்தி மற்றும் மக்களின் வாழ்க்கைத்"

கலாச்சாரம்

நம்பகத்தன்மை - நாம் வழங்கும் லொத்தர்களும், எமது வர்த்தக நடவடிக்கைகளை நடத்தும் முறையும்   நியாயமானதாக,   நேர்மையானதாக, நம்பிக்கையாக இருத்தல்
நேர்மறையானபோக்கு  - லொத்தர்செயற்பாட்டைநடத்திச்செல்கையில், தாம்எதிர்கொள்ளும்அனைத்துசவால்களின்போதும்அ.லொ.சஊழியர்கள், நம்பிக்கையானஅணுகுமுறையையேகைக்கொள்வார்கள்
முடிவுகளைமையமாகக்கொண்டமை  - அ.லொ.ச. ஊழியர்கள்தமதுபணிகளில் நம்பிக்கையுள்ளவர்கள். அத்துடன் தமக்குவழங்கப்பட்டஇலக்குகளைச்சாதகமானமுறையில்எட்டுவதையே ஒரே நோக்கமாகக் கொண்டவர்கள்.
புத்தாக்கம் - அ.லொ.ச. ஊழியர்கள் வர்த்தக செயற்பாடுகளை முன்னேற்றுவதற்கான உபாயங்களைத் தேடுவதற்கும், சந்தை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப அவைதொடர்பான தீர்மானங்களை எடுத்து விரைவாகச் செயற்படுவதற்கும்  ஊக்குவிக்கப்படுகின்றனர்.
கூட்டுச் செயற்பாடு  - அ.லொ.ச. ஊழியர்கள் நிறுவக ரீதியான இலக்குகளை எட்டுவதற்கு திறந்த மனத்துடனும், பரஸ்பர கண்ணியத்துடனும் தனிப்பட்ட அபிவிருத்திக்காகவும் கூட்டாகப் பணியாற்றுகின்றனர்.
அதியுச்ச தர இலக்கு - அ.லொ.ச. ஊழியர்கள் தமது சேவையின் தரத்தை அதி உச்சத்தில் பேண தொடர்ந்தும் பாடுபடுகின்றனர்

அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

1981ஜனவரி 19ம் திகதி முதல் அபிவிருத்தி லொத்தர் இலங்கை மக்களின் வாழ்வை வளப்படுத்தி வருகிறது. அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை அதன் ஆரம்பத்தில் இருந்து பல மில்லியன் ரூபாவை பணப்பரிசுகளாகவும், மேலும் பல மில்லியன் ரூபாவை ஜனாதிபதி நிதியத்திற்கு இலாபமாகவும் செலுத்தி, இலங்கைக்கு பாரிய சேவையாற்றி வருகிறது.
இலங்கையில்புத்தாக்கத்துடன்புதுமைகளை அறிமுகம் செய்யும் லொத்தர் நிறுவனமாக அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை விளங்குகிறது. ஆரம்பத்தில் இருந்து அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை லொத்தர் சீட்டுகளை அச்சிடுவதிலும், பொதுமக்களுக்கு பரிசுகளை வழங்குவதிலும் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி வருகிறது.