සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

දායකත්වයන්

මහපොළ අරමුදල

Where does the money go?

The Development Lotteries Board was established to raise funds for the President’s Fund and Mahapola Higher Education Scholarships Trust Fund. Hence, all profits of the DLB are remitted to the President’s Fund. Accordingly, during the last 32 years DLB has remitted Rs 19289 million as contribution to the President’s Fund.

 

 

 

Year   

Contribution (Rs.)

1983

44,237,060.00

1984

58,031,803.00

1985 163,261,184.00
1986 137,652,000.00
1987 86,719,261.00
1988 74,556,972.00
1989 68,918,937.00
1990 123,168,880.00
1991 242,156,661.00
1992 356,895,000.00

1993

337,058,456.00

1994

343,655,958.00

1995

371,531,964.00

1996

423,240,483.00

1997

477,721,718.00

1998

405,254,716.00

1999

361,659,000.00

2000

412,020,474.00

2001

485,569,253.00

2002

781,184,056.00

2003

631,688,294.00

2004

753,042,442.00

2005

982,142,157.00

2006 835,803,874.00
2007

787,069,962.00

2008 720,307,848.00
2009 714,413,676.00
2010 992,985,592.00
2011 1,376,035,051.00
2012 1,656,510,671.00
2013 2,024,438,341.00
2014 2,060,462,639.00
Total      19,289,394,383.00