அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • ஜயோதா
  Rs.19,880,108/-

 • சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
  Rs.39,301,435/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.61,428,976/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.58,892,915/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

கோடிபதி சனிதா - 280 | 2018-சித்திரை-22 ஞாயிறு

  கோடிபதி சனிதா
 • 28
 • 35
 • 38
 • 67
 • L

Rs.77,755,198

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2283 | 2018-சித்திரை-22 ஞாயிறு

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 04
 • 18
 • 27
 • 35
 • zodiac_sign

Rs.5,932,368

அத கோடிபதி - 230 | 2018-சித்திரை-22 ஞாயிறு

  அத கோடிபதி
 • 12
 • 52
 • 72
 • 73
 • V

Rs.58,892,915

கலெக்ஸி ஸ்டார் - 249 | 2018-சித்திரை-22 ஞாயிறு

  கலெக்ஸி ஸ்டார்
 • 27
 • 30
 • 40
 • 41
 • 07

Rs.2,112,020

சுப்பர் போல் - 794 | 2018-சித்திரை-21 சனிக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • 01
 • 11
 • 23
 • 71
 • E

Rs.61,428,976

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 136 | 2018-சித்திரை-21 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 12
 • 21
 • 30
 • 45
 • 02
 • zodiac_sign

Rs.11,953,976

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 3021 | 2018-சித்திரை-21 சனிக்கிழமை

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 06
 • 12
 • 38
 • 58
 • 67
 • P

Rs.39,301,435

நியத்த ஜய - 660 | 2018-சித்திரை-20 வெள்ளி

  நியத்த ஜய
 • 31
 • 42
 • 50
 • 62
 • G

Rs.13,792,956

ஜயோதா - 1459 | 2018-சித்திரை-19 வியாழக்கிழமை

  ஜயோதா
 • 47
 • 50
 • 62
 • 64
 • F

Rs.19,880,108

தசலக்ஷபதி - 54 | 2018-சித்திரை-18 புதன்கிழமை

  தசலக்ஷபதி
 • 08
 • 11
 • 15
 • Q
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்