அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
  Rs.46,595,625/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.55,601,252/-

 • அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
  Rs.14,390,268/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.61,612,205/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

நியத்த ஜய - 712 | 2018-ஐப்பசி-19 வெள்ளி

  நியத்த ஜய
 • 09
 • 13
 • 40
 • 52
 • R

Rs.16,858,828

கோடிபதி சனிதா - 356 | 2018-ஐப்பசி-19 வெள்ளி

  கோடிபதி சனிதா
 • 13
 • 16
 • 21
 • 66
 • R

Rs.98,635,173

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2385 | 2018-ஐப்பசி-19 வெள்ளி

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 16
 • 52
 • 57
 • 59
 • zodiac_sign

Rs.2,955,008

அத கோடிபதி - 408 | 2018-ஐப்பசி-19 வெள்ளி

  அத கோடிபதி
 • 54
 • 57
 • 62
 • 63
 • G

Rs.61,612,205

சுப்பர் போல் - 870 | 2018-ஐப்பசி-18 வியாழக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • 18
 • 24
 • 30
 • 55
 • S

Rs.55,601,252

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 187 | 2018-ஐப்பசி-18 வியாழக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 29
 • 31
 • 70
 • 09
 • G
 • zodiac_sign

Rs.14,390,268

ஜயோதா - 1510 | 2018-ஐப்பசி-18 வியாழக்கிழமை

  ஜயோதா
 • 21
 • 27
 • 42
 • 46
 • F

Rs.20,000,000

தசலக்ஷபதி - 80 | 2018-ஐப்பசி-17 புதன்கிழமை

  தசலக்ஷபதி
 • 05
 • 23
 • 40
 • H
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 3097 | 2018-ஐப்பசி-17 புதன்கிழமை

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 20
 • 37
 • 49
 • 51
 • 74
 • C

Rs.46,595,625

கலெக்ஸி ஸ்டார் - 273 | 2018-ஐப்பசி-14 ஞாயிறு

  கலெக்ஸி ஸ்டார்
 • 05
 • 22
 • 49
 • 52
 • 07

Rs.2,470,376

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்