அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

*

 • தசலக்ஷபதி
  Rs.2,295,000/-

 • சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
  Rs.54,164,060/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.50,000,000/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.2,262,056/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

கோடிபதி சனிதா - 379 | 2018-மார்கழி-11 செவ்வாய்க்கிழமை

  கோடிபதி சனிதா
 • 12
 • 16
 • 26
 • 75
 • N

Rs.105,632,288

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2415 | 2018-மார்கழி-11 செவ்வாய்க்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 06
 • 10
 • 15
 • 27
 • zodiac_sign

Rs.2,262,056

அத கோடிபதி - 461 | 2018-மார்கழி-11 செவ்வாய்க்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • 19
 • 24
 • 57
 • 61
 • F

Rs.50,000,000

நியத்த ஜய - 727 | 2018-மார்கழி-11 செவ்வாய்க்கிழமை

  நியத்த ஜய
 • 01
 • 02
 • 29
 • 56
 • M

Rs.19,160,660

சுப்பர் போல் - 893 | 2018-மார்கழி-10 திங்கள்

  சுப்பர் போல்
 • 16
 • 58
 • 65
 • 68
 • O

Rs.41,136,300

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 3120 | 2018-மார்கழி-10 திங்கள்

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 06
 • 13
 • 14
 • 56
 • 01
 • F

Rs.54,164,060

ஜயோதா - 1525 | 2018-மார்கழி-10 திங்கள்

  ஜயோதா
 • 12
 • 19
 • 44
 • 57
 • R

Rs.22,687,412

கலெக்ஸி ஸ்டார் - 281 | 2018-மார்கழி-09 ஞாயிறு

  கலெக்ஸி ஸ்டார்
 • 12
 • 17
 • 36
 • 43
 • 09

Rs.2,587,720

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 202 | 2018-மார்கழி-08 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 47
 • 48
 • 64
 • 01
 • B
 • zodiac_sign

Rs.16,919,280

தசலக்ஷபதி - 87 | 2018-மார்கழி-05 புதன்கிழமை

  தசலக்ஷபதி
 • 14
 • 24
 • 48
 • Q
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்