அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • நியத்த ஜய
  Rs.24,941,548/-

 • கோடிபதி சனிதா
  Rs.121,810,893/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.3,333,224/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

அத கோடிபதி - 587 | 2019-சித்திரை-21 ஞாயிறு

  அத கோடிபதி
 • 08
 • 19
 • 37
 • 46
 • L

Rs.55,138,420

சுப்பர் போல் - 959 | 2019-சித்திரை-21 ஞாயிறு

  சுப்பர் போல்
 • 19
 • 39
 • 58
 • 73
 • R

Rs.57,942,532

கோடிபதி சனிதா - 433 | 2019-சித்திரை-21 ஞாயிறு

  கோடிபதி சனிதா
 • 02
 • 15
 • 28
 • 78
 • U

Rs.121,810,893

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2501 | 2019-சித்திரை-21 ஞாயிறு

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 08
 • 11
 • 30
 • 56
 • zodiac_sign

Rs.3,333,224

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 238 | 2019-சித்திரை-20 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 38
 • 39
 • 52
 • 03
 • C

Rs.15,873,660

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 3173 | 2019-சித்திரை-20 சனிக்கிழமை

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 31
 • 35
 • 72
 • 74
 • 42
 • I

Rs.39,568,760

நியத்த ஜய - 763 | 2019-சித்திரை-19 வெள்ளி

  நியத்த ஜய
 • 02
 • 18
 • 46
 • 52
 • L

Rs.24,941,548

ஜயோதா - 1561 | 2019-சித்திரை-18 வியாழக்கிழமை

  ஜயோதா
 • 04
 • 22
 • 42
 • 52
 • T

Rs.29,686,336

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்