அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
  Rs.10,383,980/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.48,429,636/-

 • ஜயோதா
  Rs.32,722,648/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.60,257,320/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 3070 | 2018-ஆவணி-15 புதன்கிழமை

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 07
 • 18
 • 33
 • 41
 • 75
 • K

Rs.37,471,560

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2348 | 2018-ஆவணி-15 புதன்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 03
 • 13
 • 28
 • 32
 • zodiac_sign

Rs.5,986,684

தசலக்ஷபதி - 71 | 2018-ஆவணி-15 புதன்கிழமை

  தசலக்ஷபதி
 • 07
 • 12
 • 25
 • W
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

அத கோடிபதி - 343 | 2018-ஆவணி-15 புதன்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • 22
 • 50
 • 57
 • 59
 • D

Rs.60,257,320

நியத்த ஜய - 693 | 2018-ஆவணி-14 செவ்வாய்க்கிழமை

  நியத்த ஜய
 • 22
 • 30
 • 41
 • 53
 • B

Rs.13,746,092

கோடிபதி சனிதா - 328 | 2018-ஆவணி-14 செவ்வாய்க்கிழமை

  கோடிபதி சனிதா
 • 05
 • 13
 • 29
 • 39
 • R

Rs.90,701,888

ஜயோதா - 1491 | 2018-ஆவணி-13 திங்கள்

  ஜயோதா
 • 02
 • 07
 • 29
 • 30
 • R

Rs.32,722,648

சுப்பர் போல் - 842 | 2018-ஆவணி-13 திங்கள்

  சுப்பர் போல்
 • 15
 • 29
 • 30
 • 36
 • K

Rs.48,429,636

கலெக்ஸி ஸ்டார் - 264 | 2018-ஆவணி-12 ஞாயிறு

  கலெக்ஸி ஸ்டார்
 • 10
 • 20
 • 40
 • 58
 • 03

Rs.3,914,264

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 168 | 2018-ஆவணி-11 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 01
 • 49
 • 57
 • 05
 • F
 • zodiac_sign

Rs.10,383,980

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்