அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • கலெக்ஸி ஸ்டார்
  Rs.2,934,116/-

 • சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
  Rs.47,487,345/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.43,047,824/-

 • அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
  Rs.30,332,596/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.76,286,360/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

அத கோடிபதி - 289 | 2018-ஆனி-22 வெள்ளி

  அத கோடிபதி
 • 23
 • 28
 • 52
 • 60
 • X

Rs.76,286,360

நியத்த ஜய - 678 | 2018-ஆனி-22 வெள்ளி

  நியத்த ஜய
 • 06
 • 12
 • 22
 • 57
 • U

Rs.11,353,932

கோடிபதி சனிதா - 305 | 2018-ஆனி-22 வெள்ளி

  கோடிபதி சனிதா
 • 21
 • 34
 • 41
 • 46
 • A

Rs.84,370,938

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2317 | 2018-ஆனி-22 வெள்ளி

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 04
 • 24
 • 38
 • 54
 • zodiac_sign

Rs.4,253,924

ஜயோதா - 1476 | 2018-ஆனி-21 வியாழக்கிழமை

  ஜயோதா
 • 17
 • 24
 • 45
 • 57
 • E

Rs.22,812,216

சுப்பர் போல் - 819 | 2018-ஆனி-21 வியாழக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • 08
 • 13
 • 18
 • 38
 • C

Rs.43,047,824

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 153 | 2018-ஆனி-21 வியாழக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 05
 • 20
 • 59
 • 06
 • E

Rs.30,332,596

தசலக்ஷபதி - 63 | 2018-ஆனி-20 புதன்கிழமை

  தசலக்ஷபதி
 • 03
 • 26
 • 50
 • X
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 3046 | 2018-ஆனி-20 புதன்கிழமை

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 44
 • 56
 • 70
 • 74
 • 33
 • S

Rs.47,487,345

கலெக்ஸி ஸ்டார் - 256 | 2018-ஆனி-17 ஞாயிறு

  கலெக்ஸி ஸ்டார்
 • 15
 • 19
 • 27
 • 40
 • 04

Rs.2,934,116

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்