அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
  Rs.12,850,168/-

 • சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
  Rs.63,905,405/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.50,000,000/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.63,497,550/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

கோடிபதி சனிதா - 407 | 2019-மாசி-15 வெள்ளி

  கோடிபதி சனிதா
 • 09
 • 24
 • 34
 • 36
 • X

Rs.113,592,738

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2458 | 2019-மாசி-15 வெள்ளி

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 20
 • 25
 • 48
 • 50
 • zodiac_sign

Rs.2,795,226

நியத்த ஜய - 746 | 2019-மாசி-15 வெள்ளி

  நியத்த ஜய
 • 01
 • 02
 • 13
 • 36
 • H

Rs.22,230,668

அத கோடிபதி - 527 | 2019-மாசி-15 வெள்ளி

  அத கோடிபதி
 • 04
 • 05
 • 30
 • 62
 • Q

Rs.63,497,550

ஜயோதா - 1544 | 2019-மாசி-14 வியாழக்கிழமை

  ஜயோதா
 • 07
 • 31
 • 38
 • 54
 • M

Rs.26,353,520

சுப்பர் போல் - 924 | 2019-மாசி-14 வியாழக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • 24
 • 60
 • 69
 • 71
 • U

Rs.50,000,000

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 221 | 2019-மாசி-13 புதன்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 01
 • 32
 • 38
 • 07
 • U

Rs.12,850,168

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 3148 | 2019-மாசி-13 புதன்கிழமை

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 26
 • 34
 • 48
 • 57
 • 60
 • N

Rs.63,905,405

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்