සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ලොතරැයි

අද කෝටිපති

ඔබේ ජයග්‍රහනය පරීක්ෂා කරන්න
අද කෝටිපති

ක්‍රීඩා ක්‍රමවෙදය

මෙහි අංක 01 සිට 75 දක්වා මුද්‍රිත පන්දු 75ක් අතරින් පන්දු 04ක් එක් යන්ත්‍රයකින්ද, ඉංග්‍රීසි අක්ෂර 26 මුද්‍රිත තවත් පන්දු 26කින් එක අක්ෂරයක් වෙනම යන්ත්‍රයකින්ද තෝරා ගනු ලබයි.

ත්‍යාග ව්‍යුහය

ගැලපීම

ත්‍යාග මුදල (රු.)

ඕනෑම එක් අංකයක් සඳහා Rs.20.00
ඕනෑම ඉංග්‍රීසි අකුරක් සඳහා Rs.20.00
ඕනෑම අංක 2ක් සඳහා Rs.100.00
ඕනෑම අංක 3ක් සඳහා Rs.1,000.00
අංක 4 සඳහා Rs.1,000,000.00
ඕනෑම එක් අංකයක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.40.00
ඕනෑම අංක 2ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.1,000.00
ඕනෑම අංක 3ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.100,000.00
තෝරාගත් අංක 4ම සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු ගැලපේනම් Rs.50,000,000.00

දිනුම් ඇදීම දිනය

රතු පාට ටිකට්පත් සදුදා තද නිල් පැහැති ටිිකට්පත් අගහරුවාදා කොළ පැහැති ටිකට්පත් බදාදා දම් පාට ටිකට්පත් බ්‍රහස්පතින්දා තැඹිලි පැහැති ටිකට්පත් සිකුරාදා රෝස පැහැති ටිකට්පත් සෙනසුරාදා ලා නිල් පැහැති ටිකට් පත් ඉරිදා

විකාශනය කාලය

දිනපතා රාත්‍රී 9.30 ජාතික රූපවාහිනියෙන්

ශනිදා වාසනාව

ඔබේ ජයග්‍රහනය පරීක්ෂා කරන්න
ශනිදා වාසනාව

ක්‍රීඩා ක්‍රමවෙදය

ජයග්‍රාහී අංක 4 ක් එක් යන්ත්‍රයක් තුලින් බෝල 75 කින් අංක 4 ක් තෝරාගනු ලැබේ.
ප්‍රසාද අංකය - එම යන්ත්‍රය තුලින්ම ඉතිරි බෝල 71 න් 1ක් තෝරාගනු ලැබේ.
ඉංග්‍රීසි අකුර - වෙනම යන්ත්‍රයක් තුලින් ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අකුරු 26 න් 1ක් තෝරාගනු ලැබේ.

ත්‍යාග ව්‍යුහය

ගැලපීම

ත්‍යාග මුදල (රු.)

ඕනෑම එක් අංකයක් සඳහා Rs.20.00
ඕනෑම ඉංග්‍රීසි අකුරක් සඳහා Rs.20.00
ඕනෑම අංක 2ක් සඳහා Rs.100.00
ඕනෑම අංක 3ක් සඳහා Rs.1,000.00
අංක 4 සඳහා Rs.1,000,000.00
ඕනෑම එක් අංකයක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.40.00
ඕනෑම අංක 2ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.1,000.00
ඕනෑම අංක 3ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.10,000.00
තෝරාගත් අංක 4ම සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු ගැලපේනම් Rs.30,000,000.00
ඕනෑම එක් අංකයක් සමග ප්‍රසාද දීමනා අංකය Rs.100.00
ඕනෑම අංක 2ක් සමග ප්‍රසාද දීමනා අංකය Rs.500.00
ඕනෑම අංක 3ක් සමග ප්‍රසාද දීමනා අංකය Rs.100,000.00

දිනුම් ඇදීම දිනය

දම්පාට ටිකට් පත සම බදාදා ද කොලපාට ටිකට් පත සෑම සෙනසුරාදද දිනුම් අදිනු ලැබේ.

විකාශනය කාලය

.ශ්‍රී ලංකා රුපවාහිනිය ඔස්සේ සම සෙනසුරාදා හා බදාදා දිනයන්හි රාත්‍රී 9.30 ට සහ අයි නාලිකාව ඔස්සේ බ්‍රහස්පතින්දා හා ඉරිදා හි උදැසන 8.00 ට

ගැලැක්සි ස්ටාර්

ඔබේ ජයග්‍රහනය පරීක්ෂා කරන්න
ගැලැක්සි ස්ටාර්

ක්‍රීඩා ක්‍රමවෙදය

ජයග්‍රාහී අංක 4 - එක් යන්ත්‍රයක් තුලින් බෝල 60ක් අතරෙන් අංක 4ක් තෝරාගනු ලැබේ
තරු අංකය - තවත් යන්ත්‍රයකින් බෝල 12 කින් යුත් අංක අතරින් එක අංකයක් තෝරා ලැබේ

ත්‍යාග ව්‍යුහය

ගැලපීම

ත්‍යාග මුදල (රු.)

සුපිරි අංකය හැර ඕනෑම එක් අංකයක් සඳහා Rs.20.00
ඕනෑම එක් අංකයක් සමග සුපිරි අංකයක් සඳහා Rs.20.00
ඕනෑම අංක 1ක් සමග සුපිරි අංකය සඳහා Rs.60.00
සුපිරි අංකය හැර ඕනෑම අංක 2ක් සඳහා Rs.40.00
ඕනෑම අංක 2ක් සමග සුපිරි අංකය සඳහා Rs.200.00
සුපිරි අංකය හැර ඕනෑම අංක 3ක් සඳහා Rs.1,000.00
ඕනෑම අංක 3ක් සමග සුපිරි අංකය සඳහා Rs.10,000.00
සුපිරි අංකය හැර අංක 4ක් සඳහා Rs.500,000.00
තෝරාගත් අංක 4ම සමග සුපිරි අංකය Rs.2,000,000.00

දිනුම් ඇදීම දිනය

විකාශනය කාලය

ශ්‍රී ලංකා රුපවාහිනිය ඔස්සේ සෑම ඉරිදා හා බ්‍රහස්පතින්දා දිනයන්හි රාත්‍රී 9.30ට 'අයි' නාලිකාව ඔස්සේ උදෑසන 8.00ට

නියත ජය

ඔබේ ජයග්‍රහනය පරීක්ෂා කරන්න
නියත ජය

ක්‍රීඩා ක්‍රමවෙදය

ජයග්‍රාහී අංක 4 - එක් යන්ත්‍රයක් තුලින් බෝල 65 කින් අංක 4 ක් තෝරාගනු ලැබේ.
වෙනම යන්ත්‍රයක් තුලින් ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අකුරු 26 න් 1ක් තෝරාගනු ලැබේ.

ත්‍යාග ව්‍යුහය

ගැලපීම

ත්‍යාග මුදල (රු.)

ඕනෑම එක අංකයක් සඳහා Rs.20.00
ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.20.00
ඕනෑම අංක 2ක් සඳහා Rs.60.00
ඕනෑම අංක 3ක් සඳහා Rs.1,000.00
ඕනෑම අංක 4ක් සඳහා Rs.1,000,000.00
ඕනෑම තනි අංකයක් හා ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.40.00
ඕනෑම අංක 2ක් හා ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.1,000.00
ඕනෑම අංක 3ක් හා ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.50,000.00
තෝරාගත් අංක 4ම සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.10,000,000.00

දිනුම් ඇදීම දිනය

කහ පැහැති ටිකට් පත සම අගහරුවාදාද නිල් පැහැති ටිකට් පත සිකුරදා ද දිනුම් අදිනු ලැබේ.

විකාශනය කාලය

ශ්‍රී ලංකා රුපවාහිනිය ඔස්සේ සෑම අගහරුවද හා සිකුරාදා දිනයන්හි රාත්‍රී 9.30 ට හා අයි නාලිකාව ඔස්සේ බදාදා හා සෙනසුරාදා දිනයන්හි උදැසන 8.00 ට

ලග්න වාසනාව

ඔබේ ජයග්‍රහනය පරීක්ෂා කරන්න
ලග්න වාසනාව

ක්‍රීඩා ක්‍රමවෙදය

1වැනි අදියර - බෝල 62 කින් 4ක් තොර ගනු ලැබේ.
2වැනි අදියර - රාශි චක්‍රයේ සංකේත 12න, එක ලග්න සංකේත තොර ගනු ලැබේ.

ත්‍යාග ව්‍යුහය

ගැලපීම

ත්‍යාග මුදල (රු.)

ඕනෑම එක අංකයක් සඳහා Rs.20.00
ඕනෑම එක් ලග්න සංකේතය සඳහා Rs.20.00
ඕනෑම අංක 2ක් සඳහා Rs.60.00
ඕනෑම අංක 3ක් සඳහා Rs.1,000.00
අංක 4ක් සඳහා Rs.500,000.00
ඕනෑම එක් අංකයක් හා ලග්න සංකේතය සඳහා Rs.60.00
ඕනෑම අංක 2ක් හා ලග්න සංකේතය සඳහා Rs.200.00
ඕනෑම අංක 3ක් හා ලග්න සංකේතය සඳහා Rs.10,000.00
අංක 4හා ලග්න සංකේතය ගැලපේ නම් Rs.2,000,000.00

දිනුම් ඇදීම දිනය

නිල් පැහැති ටිකට් පත් සතියේ සෑම අඟහරුවාදා ද රතු පැහැති ටිකට්පත් සතියේ සෑම සිකුරාදා ද දම් පැහැති ටිකට්පත් සතියේ සෑම ඉරිදා ද දිනුම් අදිනු ලැබේ.

විකාශනය කාලය

ශ්රීඅ ලංකා රූපවාහිනී නාලිකා අංක 1මගින් අඟහරුවාදා හා සිකුරාදා දිනයන්හි රාත්රීා 9.30ට 'අයි' නාලිකාව මගින් බදාදා හා සෙනසුරාදා දිනයන්හි උදෑසන 8.00ට

සුපර් බෝල්

ඔබේ ජයග්‍රහනය පරීක්ෂා කරන්න
සුපර් බෝල්

ක්‍රීඩා ක්‍රමවෙදය

ජයග්‍රාහී අංක 4 - එක් යන්ත්‍රයක් තුලින් බෝල 73ක් අතරෙන් අංක 4ක් තෝරාගනු ලැබේ
ඉංග්‍රීසි අකුරු - තවත් යන්ත්‍රයකින් බෝල 26 කින් යුත් ඉංග්‍රීසි අකුරු අතරින් එක අංකයක් තෝරා ලැබේ

ත්‍යාග ව්‍යුහය

ගැලපීම

ත්‍යාග මුදල (රු.)

ඕනෑම ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂරයක් සඳහා Rs.20.00
ඕනෑම එක් අංකයක් Rs.20.00
ඕනෑම අංක 2ක් Rs.100.00
ඕනෑම අංක 3ක් Rs.2,000.00
අංක 4 ක් Rs.1,000,000.00
ඕනෑම එක් අංකයක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.40.00
ඕනෑම අංක 2ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.1,000.00
ඕනෑම අංක 3ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.20,000.00
තෝරාගත් අංක 4ම සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.40,000,000.00

දිනුම් ඇදීම දිනය

නිල් පැහැති ටිකට් පත් සතියේ සෑම සෙනසුරාදා ද කොළ පැහැති ටිකට්පත් සතියේ සෑම බ්‍රහස්පතින්දා ද දම් පැහැති ටිකට්පත් සතියේ සෑම සදුදා ද දිනුම් අදිනු ලැබේ.

විකාශනය කාලය

ශ්‍රී ලංකා රුපවාහිනිය ඔස්සේ සෑම සදුදා, සෙනසුරාද හා බ්‍රහස්පතින්දා දිනයන්හි රාත්‍රී 9.30ට

කෝටිපති ශනිදා

ඔබේ ජයග්‍රහනය පරීක්ෂා කරන්න
කෝටිපති ශනිදා

ක්‍රීඩා ක්‍රමවෙදය

ජයග්රාaහී අංක 4 - එක් යන්ත්ර යක් තුලින් බෝල 80ක් අතරෙන් අංක 4ක් තෝරාගනු ලැබේ
ඉංග්රීaසි අකුරු - තවත් යන්ත්රතයකින් බෝල 26 කින් යුත් ඉංග්රී සි අකුරු අතරින් එක අංකයක් තෝරා ලැබේ

ත්‍යාග ව්‍යුහය

ගැලපීම

ත්‍යාග මුදල (රු.)

ඕනෑම එක් අංකයක් සඳහා Rs.20.00
ඕනෑම ඉංග්‍රීසි අකුරක් සදහා Rs.20.00
ඕනෑම එක් අංකයක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.60.00
ඕනෑම අංක 2ක් සඳහා Rs.100.00
ඕනෑම අංක 2ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.1,000.00
ඕනෑම අංක 3ක් සඳහා Rs.2,000.00
ඕනෑම අංක 3ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.100,000.00
අංක 4ක් සඳහා Rs.1,000,000.00
තෝරාගත් අංක 4ම සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.75,000,000.00

දිනුම් ඇදීම දිනය

රෝස පැහැති ටිකට් පත් සතියේ සෑම අඟහරුවාදා ද තැබිලි පැහැති ටිකට්පත් සතියේ සෑම සිකුරාදා ද කොළ පැහැති ටිකට්පත් සතියේ සෑම ඉරිදා ද දිනුම් අදිනු ලැබේ.

විකාශනය කාලය

ශ්රී ලංකා රුපවාහිනිය ඔස්සේ සෑම අගහරුවාදාහා සිකුරාදා දිනයන්හි රාත්රීං 9.30ට

සංවර්ධන වාසනාව

ඔබේ ජයග්‍රහනය පරීක්ෂා කරන්න
සංවර්ධන වාසනාව

ක්‍රීඩා ක්‍රමවෙදය

එක් යන්ත්‍රයක් තුලින් බෝල 65 කින් අංක 4ක් තෝරා ගනු ලැබේ.
වෙනත් යන්ත්‍රයකින් අංක 6න් එක් බෝලයක් තෝරාගනු ලැබේ.
වෙනත් යන්ත්‍රයකින් මාස12 න් එක් බෝලයක් තෝරාගනු ලැබේ.

ත්‍යාග ව්‍යුහය

ගැලපීම

ත්‍යාග මුදල (රු.)

ඕනෑම අංක 1 කට Rs.20.00
ඕනෑම අංක 2 කට Rs.100.00
ඕනෑම අංක 3 කට Rs.1,000.00
ඕනෑම අංක 4 කට Rs.500,000.00
ඕනෑම අංක 1 ක් සමග වාසනාවන්ත මාසයට Rs.40.00
ඕනෑම අංක 2 ක් සමග වාසනාවන්ත මාසයට Rs.200.00
ඕනෑම අංක 3 ක් සමග වාසනාවන්ත මාසයට Rs.5,000.00
අංක 4 සමග වාසනාවන්ත මාසයට Rs.2,000,000.00
අංක 4 සමග සුපිරි අංකයට Rs.1,000,000.00
අංක 4 සමග වාසනාවන්ත මාසය හා සුපිරි අංකයට Rs.5,000,000.00

දිනුම් ඇදීම දිනය

නිල් පැහැති ටිකට් පත සෑම බ්‍රහස්පතින්දා ද රෝස පැහැති ටිකට් පත සෑම සෙනසුරාදා ද දිනුම් අදිනු ලැබේ .

විකාශනය කාලය

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී නාලිකාවේ බ්‍රහස්පතින්දා හා සෙනසුරාදා දිනවල රාත්‍රී 9.30.

දස ලක්ෂපති

ඔබේ ජයග්‍රහනය පරීක්ෂා කරන්න
දස ලක්ෂපති

ක්‍රීඩා ක්‍රමවෙදය

මෙහි පන්දු 55 කින් පන්දු 03ක් ද ඉංග්‍රීසි අක්ෂර 26න් එක් පන්දුවක්ද සතියේ දවස් 7 ට අදාල පන්දු වලින් එකක්ද තෝරාගනු ලැබේ.

ත්‍යාග ව්‍යුහය

ගැලපීම

ත්‍යාග මුදල (රු.)

ඕනෑම අංක 1 කට Rs.20.00
ඕනෑම අංක 2 කට Rs.200.00
ඕනෑම අංක 3 කට Rs.100,000.00
ඕනෑම එක් අංකයක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුර සඳහා Rs.100.00
ඕනෑම අංක 2ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුර සඳහා Rs.1,000.00
ඕනෑම අංක 3ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුර සඳහා Rs.1,000,000.00
ඕනෑම අංක 3ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුර හා වාසනාවන්ත දිනය Rs.2,290,000.00

දිනුම් ඇදීම දිනය

අප්‍රේල් 5 දා සිට සෑම බදාදා දිනකම දිනුම් අදිනු ලැබේ.

විකාශනය කාලය

ශ්‍රී ලංකා රුපවාහිනිය ඔස්සේ සෑම බදාදා දිනයන්හි රාත්‍රී 9.30 ට සහ අයි නාලිකාව ඔස්සේ බ්‍රහස්පතින්දා හා ඉරිදා හි උදැසන 8.00 ට

ජයෝදා

ඔබේ ජයග්‍රහනය පරීක්ෂා කරන්න
ජයෝදා

ක්‍රීඩා ක්‍රමවෙදය

එක් යන්ත්‍රයක් තුලින් බෝල 68කින් අංක 4ක් තෝරා ගනු ලැබේ.
වෙනත් යන්ත්‍රයකින් ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අකුරු 26න් එක් බෝලයක් තෝරාගනු ලැබේ.

ත්‍යාග ව්‍යුහය

ගැලපීම

ත්‍යාග මුදල (රු.)

තෝරාගත් ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂරය සදහා Rs.20.00
ඕනෑම එක අංකයක් සඳහා Rs.20.00
ඕනෑම අංක 2ක් සඳහා Rs.100.00
ඕනෑම අංක 3ක් සඳහා Rs.1,000.00
අංක 4ක් සඳහා Rs.1,000,000.00
ඕනෑම එක අංකයක් හා ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂරය සදහා Rs.40.00
ඕනෑම අංක 2ක් හා ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂරය සදහා Rs.1,000.00
ඕනෑම අංක 3ක් හා ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂරය සදහා Rs.50,000.00
අංක 4 සමග ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂරය සදහා Rs.10,000,000.00

දිනුම් ඇදීම දිනය

කහ පැහැති ටිකට් පත සෑම සදුදාද තැබිලිපාට ටිකට් පත සෑම බ්‍රහස්පතින්දාද දිනුම් අදිනු ලැබේ .

විකාශනය කාලය

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී නාලිකාවේ සදුදා හා බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල රාත්‍රී 3.30 "අයි" නාලිකාවෙන් අගහරුවදා හා සිකුරාදා දිනයන් හි උදැසන 8.00 ට .