සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

12-December-2018


සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් අනුරාධපුර සහ පොළොන්නරු දිස්ත‍්‍රික් අලෙවි නියෝජිතයින්ට නව අලෙවි කුටි
හය කෝටිය ඉක්මවූ අද කෝටිපති සුපිරි ජයමල්ල දිනූ වාසනාවන්තිය දොඩන්දූවෙන්
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අලෙවි නියෝජිත හා සහයකය පිරිස වෙනුවෙන් වෛද්‍ය කදවුරක්