සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

20-November-2018


මාසයක් තුළ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ජයග‍්‍රාහකයන් 43 දෙනෙක්
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් කුරුණෑගල දිස්ති‍්‍රක් ආබාධිත අලෙවි සහයකයින්ට ට‍්‍රයිසිකල්
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ තවත් සමාජ සත්කාරයක් කළුතරදී