அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

செய்தி

20-March-2019


லக்கின அதிர்ஷ்டம் விசேட லொத்தர் சீட்டிலுப்பு மார்ச் மாதம் 13 ஆம் திகதியன்று நடைபெறும்.
அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையினால் கண்டி மாவட்ட விற்பனை முகவர்களுக்கு புதிய விற்பனைக் கூடங்களை வழங்கி வைத்தல்.
அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையினால் கண்டி மாவட்ட அங்கவீனமுற்ற விற்பனை உதவியாளர்களுக்கு டரைசிகல் வழங்குதல்.

சிறப்புக் கட்டுரைகள்