සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

16-October-2018


සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් බදුල්ල දිස්ති‍්‍රක් ආබාධිත අලෙවි සහයකයින්ට ට‍්‍රයිසිකල්
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ තවත් අලෙවි සහයක හමුවක් බණ්ඩාරවෙලදී
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික් අලෙවි නියෝජිතයින්ට නවතම අලෙවි කුටි