සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

සංවිධාන ව්යුහය සහ කළමනාකරණය පැතිකඩ

Board of Directors

එස්. ඒ. පී. සූරියප්පෙරුම මහතා
සභාපති / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී
H. R. විමලසිරි මහතා.
ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂක
D.N. නානායක්කාර මහතා
ජනාධිපති අතිරේක ලේඛම් සහ ජානාධිපති අරමුදලේ ලේඛම්
H. G. සුමනසිංහ මහතා
අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් , කලමණාකරන සේවා දෙපාර්තුමෙන්තුව.

Team of Management

W K A A ජයරත්න මහතා
සාමාන්‍යධිකාරී
විජිතා සෝමරත්න මෙනවිය
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී (මුදල්)
සුනිල් ජයරත්න මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (විකුණුම්)
කසුන් ජයසූරිය මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (මුදල්)
M නිශාන් ප්‍රියන්ත පෙරේරා මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (මුදල්)
චානක දොඩන්ගොඩ මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (අලෙවි)
කපිල බුලත්සිංහල මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (අලෙවිකරණ)
අසංකා එස්. ගුණසිංහ මිය
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (අලෙවිකරණ)
වසන්ත සේනාධීර මහතා
අභ්‍යන්තර විගණක
මධුර හර්ෂන මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (තොරතුරු තාක්ෂණ)
ප්‍රසාද් රණසිංහ මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (මානව සම්පත් හා පාලන)