සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 341 | 2018-අගෝ-13 සදුදා

 • 07
 • 13
 • 29
 • 63
 • S

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3069 | 2018-අගෝ-13 සදුදා

 • 09
 • 20
 • 63
 • 64
 • 51
 • W

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 264 | 2018-අගෝ-12 ඉරිදා

 • 10
 • 20
 • 40
 • 58
 • 03

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 692 | 2018-අගෝ-10 සිකුරාදා

 • 31
 • 36
 • 38
 • 52
 • P

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2346 | 2018-අගෝ-12 ඉරිදා

 • 18
 • 28
 • 47
 • 61

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 842 | 2018-අගෝ-13 සදුදා

 • 15
 • 29
 • 30
 • 36
 • K

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 327 | 2018-අගෝ-12 ඉරිදා

 • 03
 • 11
 • 31
 • 62
 • B

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 168 | 2018-අගෝ-11 සෙනසුරාදා

 • 01
 • 49
 • 57
 • 05
 • F

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 70 | 2018-අගෝ-08 බදාදා

 • 10
 • 26
 • 47
 • S

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1491 | 2018-අගෝ-13 සදුදා

 • 02
 • 07
 • 29
 • 30
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්