සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 439 | 2018-නොවැ-19 සදුදා

 • 11
 • 24
 • 30
 • 62
 • J

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3111 | 2018-නොවැ-19 සදුදා

 • 04
 • 12
 • 25
 • 50
 • 54
 • L

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 278 | 2018-නොවැ-18 ඉරිදා

 • 23
 • 29
 • 49
 • 53
 • 02

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 720 | 2018-නොවැ-16 සිකුරාදා

 • 18
 • 24
 • 34
 • 50
 • Z

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2402 | 2018-නොවැ-18 ඉරිදා

 • 23
 • 30
 • 35
 • 44

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 884 | 2018-නොවැ-19 සදුදා

 • 20
 • 24
 • 58
 • 59
 • I

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 369 | 2018-නොවැ-18 ඉරිදා

 • 13
 • 20
 • 32
 • 79
 • D

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 196 | 2018-නොවැ-17 සෙනසුරාදා

 • 52
 • 60
 • 67
 • 02
 • W

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 84 | 2018-නොවැ-14 බදාදා

 • 05
 • 09
 • 30
 • P

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1519 | 2018-නොවැ-19 සදුදා

 • 01
 • 38
 • 44
 • 59
 • G

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්