සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 381 | 2018-සැප්තැ-22 සෙනසුරාදා

 • 29
 • 56
 • 67
 • 72
 • E

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3086 | 2018-සැප්තැ-22 සෙනසුරාදා

 • 03
 • 04
 • 06
 • 60
 • 69
 • H

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 269 | 2018-සැප්තැ-16 ඉරිදා

 • 24
 • 31
 • 46
 • 53
 • 08

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 704 | 2018-සැප්තැ-21 සිකුරාදා

 • 15
 • 39
 • 55
 • 58
 • J

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2369 | 2018-සැප්තැ-21 සිකුරාදා

 • 07
 • 18
 • 21
 • 24

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 859 | 2018-සැප්තැ-22 සෙනසුරාදා

 • 02
 • 25
 • 36
 • 55
 • T

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 344 | 2018-සැප්තැ-21 සිකුරාදා

 • 04
 • 05
 • 09
 • 18
 • L

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 180 | 2018-සැප්තැ-22 සෙනසුරාදා

 • 21
 • 22
 • 29
 • 03
 • B

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 76 | 2018-සැප්තැ-19 බදාදා

 • 01
 • 05
 • 24
 • P

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1502 | 2018-සැප්තැ-20 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 01
 • 26
 • 34
 • 37
 • W

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්