සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 316 | 2018-ජුලි-19 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 02
 • 26
 • 32
 • 50
 • I

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3058 | 2018-ජුලි-18 බදාදා

 • 11
 • 27
 • 30
 • 75
 • 21
 • B

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 260 | 2018-ජුලි-15 ඉරිදා

 • 05
 • 43
 • 54
 • 59
 • 05

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 685 | 2018-ජුලි-17 අඟහරුවාදා

 • 18
 • 19
 • 23
 • 65
 • N

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2332 | 2018-ජුලි-18 බදාදා

 • 06
 • 30
 • 39
 • 59

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 831 | 2018-ජුලි-19 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 17
 • 47
 • 55
 • 57
 • E

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 316 | 2018-ජුලි-17 අඟහරුවාදා

 • 09
 • 17
 • 27
 • 80
 • A

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 161 | 2018-ජුලි-19 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 01
 • 16
 • 48
 • 01
 • D

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 67 | 2018-ජුලි-18 බදාදා

 • 19
 • 21
 • 51
 • I

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1484 | 2018-ජුලි-19 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 26
 • 46
 • 55
 • 70
 • U

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්