සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 289 | 2018-ජූනි-22 සිකුරාදා

 • 23
 • 28
 • 52
 • 60
 • X

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3046 | 2018-ජූනි-20 බදාදා

 • 44
 • 56
 • 70
 • 74
 • 33
 • S

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 256 | 2018-ජූනි-17 ඉරිදා

 • 15
 • 19
 • 27
 • 40
 • 04

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 678 | 2018-ජූනි-22 සිකුරාදා

 • 06
 • 12
 • 22
 • 57
 • U

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2317 | 2018-ජූනි-22 සිකුරාදා

 • 04
 • 24
 • 38
 • 54

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 819 | 2018-ජූනි-21 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 08
 • 13
 • 18
 • 38
 • C

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 305 | 2018-ජූනි-22 සිකුරාදා

 • 21
 • 34
 • 41
 • 46
 • A

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 153 | 2018-ජූනි-21 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 05
 • 20
 • 59
 • 06
 • E

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 63 | 2018-ජූනි-20 බදාදා

 • 03
 • 26
 • 50
 • X

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1476 | 2018-ජූනි-21 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 17
 • 24
 • 45
 • 57
 • E

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්