සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 467 | 2018-දෙසැ-17 සදුදා

 • 16
 • 60
 • 61
 • 68
 • E

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3123 | 2018-දෙසැ-17 සදුදා

 • 25
 • 38
 • 42
 • 56
 • 12
 • P

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 282 | 2018-දෙසැ-16 ඉරිදා

 • 03
 • 19
 • 52
 • 60
 • 02

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 728 | 2018-දෙසැ-14 සිකුරාදා

 • 04
 • 11
 • 25
 • 51
 • M

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2418 | 2018-දෙසැ-16 ඉරිදා

 • 24
 • 27
 • 43
 • 52

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 896 | 2018-දෙසැ-17 සදුදා

 • 45
 • 52
 • 53
 • 63
 • M

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 381 | 2018-දෙසැ-16 ඉරිදා

 • 29
 • 49
 • 58
 • 64
 • J

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 204 | 2018-දෙසැ-15 සෙනසුරාදා

 • 42
 • 63
 • 65
 • 03
 • Z

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 88 | 2018-දෙසැ-12 බදාදා

 • 12
 • 14
 • 44
 • T

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1527 | 2018-දෙසැ-17 සදුදා

 • 24
 • 25
 • 28
 • 35
 • F

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්