සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 226 | 2018-අප්‍රේල්-18 බදාදා

 • 12
 • 38
 • 63
 • 67
 • B

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3020 | 2018-අප්‍රේල්-18 බදාදා

 • 54
 • 59
 • 60
 • 75
 • 51
 • G

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 248 | 2018-අප්‍රේල්-08 ඉරිදා

 • 11
 • 13
 • 44
 • 57
 • 04

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 659 | 2018-අප්‍රේල්-10 අඟහරුවාදා

 • 26
 • 42
 • 55
 • 57
 • B

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2281 | 2018-අප්‍රේල්-18 බදාදා

 • 07
 • 17
 • 34
 • 44

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 792 | 2018-අප්‍රේල්-12 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 06
 • 27
 • 54
 • 55
 • N

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 278 | 2018-අප්‍රේල්-10 අඟහරුවාදා

 • 22
 • 27
 • 34
 • 76
 • W

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 134 | 2018-අප්‍රේල්-12 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 33
 • 41
 • 62
 • 63
 • 04

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 54 | 2018-අප්‍රේල්-18 බදාදා

 • 08
 • 11
 • 15
 • Q

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1458 | 2018-අප්‍රේල්-12 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 12
 • 16
 • 30
 • 68
 • S

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්