සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 230 | 2018-අප්‍රේල්-22 ඉරිදා

 • 12
 • 52
 • 72
 • 73
 • V

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3021 | 2018-අප්‍රේල්-21 සෙනසුරාදා

 • 06
 • 12
 • 38
 • 58
 • 67
 • P

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 249 | 2018-අප්‍රේල්-22 ඉරිදා

 • 27
 • 30
 • 40
 • 41
 • 07

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 660 | 2018-අප්‍රේල්-20 සිකුරාදා

 • 31
 • 42
 • 50
 • 62
 • G

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2283 | 2018-අප්‍රේල්-22 ඉරිදා

 • 04
 • 18
 • 27
 • 35

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 794 | 2018-අප්‍රේල්-21 සෙනසුරාදා

 • 01
 • 11
 • 23
 • 71
 • E

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 280 | 2018-අප්‍රේල්-22 ඉරිදා

 • 28
 • 35
 • 38
 • 67
 • L

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 136 | 2018-අප්‍රේල්-21 සෙනසුරාදා

 • 12
 • 21
 • 30
 • 45
 • 02

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 54 | 2018-අප්‍රේල්-18 බදාදා

 • 08
 • 11
 • 15
 • Q

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1459 | 2018-අප්‍රේල්-19 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 47
 • 50
 • 62
 • 64
 • F

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්