සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 343 | 2018-අගෝ-15 බදාදා

 • 22
 • 50
 • 57
 • 59
 • D

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3070 | 2018-අගෝ-15 බදාදා

 • 07
 • 18
 • 33
 • 41
 • 75
 • K

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 264 | 2018-අගෝ-12 ඉරිදා

 • 10
 • 20
 • 40
 • 58
 • 03

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 693 | 2018-අගෝ-14 අඟහරුවාදා

 • 22
 • 30
 • 41
 • 53
 • B

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2348 | 2018-අගෝ-15 බදාදා

 • 03
 • 13
 • 28
 • 32

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 842 | 2018-අගෝ-13 සදුදා

 • 15
 • 29
 • 30
 • 36
 • K

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 328 | 2018-අගෝ-14 අඟහරුවාදා

 • 05
 • 13
 • 29
 • 39
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 168 | 2018-අගෝ-11 සෙනසුරාදා

 • 01
 • 49
 • 57
 • 05
 • F

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 71 | 2018-අගෝ-15 බදාදා

 • 07
 • 12
 • 25
 • W

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1491 | 2018-අගෝ-13 සදුදා

 • 02
 • 07
 • 29
 • 30
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්