සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 587 | 2019-අප්‍රේල්-21 ඉරිදා

 • 08
 • 19
 • 37
 • 46
 • L

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3173 | 2019-අප්‍රේල්-20 සෙනසුරාදා

 • 31
 • 35
 • 72
 • 74
 • 42
 • I

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 287 | 2019-ජන-20 ඉරිදා

 • 18
 • 35
 • 39
 • 60
 • 12

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 763 | 2019-අප්‍රේල්-19 සිකුරාදා

 • 02
 • 18
 • 46
 • 52
 • L

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2501 | 2019-අප්‍රේල්-21 ඉරිදා

 • 08
 • 11
 • 30
 • 56

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 959 | 2019-අප්‍රේල්-21 ඉරිදා

 • 19
 • 39
 • 58
 • 73
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 433 | 2019-අප්‍රේල්-21 ඉරිදා

 • 02
 • 15
 • 28
 • 78
 • U

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 238 | 2019-අප්‍රේල්-20 සෙනසුරාදා

 • 38
 • 39
 • 52
 • 03
 • C

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 92 | 2019-ජන-09 බදාදා

 • 03
 • 13
 • 44
 • O

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1561 | 2019-අප්‍රේල්-18 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 04
 • 22
 • 42
 • 52
 • T

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්