සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 533 | 2019-පෙබ-21 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 47
 • 59
 • 64
 • 75
 • C

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3151 | 2019-පෙබ-20 බදාදා

 • 33
 • 55
 • 57
 • 72
 • 48
 • K

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 287 | 2019-ජන-20 ඉරිදා

 • 18
 • 35
 • 39
 • 60
 • 12

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 747 | 2019-පෙබ-19 අඟහරුවාදා

 • 08
 • 22
 • 36
 • 49
 • T

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2462 | 2019-පෙබ-21 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 10
 • 37
 • 47
 • 53

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 928 | 2019-පෙබ-21 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 29
 • 32
 • 36
 • 70
 • T

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 409 | 2019-පෙබ-19 අඟහරුවාදා

 • 17
 • 18
 • 68
 • 76
 • B

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 223 | 2019-පෙබ-20 බදාදා

 • 22
 • 47
 • 52
 • 05
 • L

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 92 | 2019-ජන-09 බදාදා

 • 03
 • 13
 • 44
 • O

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1546 | 2019-පෙබ-21 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 21
 • 27
 • 34
 • 58
 • L

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්