සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 461 | 2018-දෙසැ-11 අඟහරුවාදා

 • 19
 • 24
 • 57
 • 61
 • F

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3120 | 2018-දෙසැ-10 සදුදා

 • 06
 • 13
 • 14
 • 56
 • 01
 • F

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 281 | 2018-දෙසැ-09 ඉරිදා

 • 12
 • 17
 • 36
 • 43
 • 09

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 727 | 2018-දෙසැ-11 අඟහරුවාදා

 • 01
 • 02
 • 29
 • 56
 • M

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2415 | 2018-දෙසැ-11 අඟහරුවාදා

 • 06
 • 10
 • 15
 • 27

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 893 | 2018-දෙසැ-10 සදුදා

 • 16
 • 58
 • 65
 • 68
 • O

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 379 | 2018-දෙසැ-11 අඟහරුවාදා

 • 12
 • 16
 • 26
 • 75
 • N

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 202 | 2018-දෙසැ-08 සෙනසුරාදා

 • 47
 • 48
 • 64
 • 01
 • B

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 87 | 2018-දෙසැ-05 බදාදා

 • 14
 • 24
 • 48
 • Q

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1525 | 2018-දෙසැ-10 සදුදා

 • 12
 • 19
 • 44
 • 57
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්