සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

18-December-2018


සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ තවත් සමාජ සත්කාරයක් කළුතරදී
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් බදුල්ල දිස්ති‍්‍රක් ආබාධිත අලෙවි සහයකයින්ට ට‍්‍රයිසිකල්
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ තවත් අලෙවි සහයක හමුවක් බණ්ඩාරවෙලදී