සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

20-October-2018


සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ නව අලෙවි කුටි ප‍්‍රදානය ගම්පෙරළියේදී
රජයේ සංවර්ධන සංග‍්‍රාමය වෙනුවෙන් ‘Vision 2025 ගමට සවිය’ හා ‘ගමට දිනුම’ නමින් ක්ෂණික ලොතරැයිපත් දෙකක්
ශ්‍රී  ලංකාවේ  කාසි විකාශනය  ඇතුළත් ජංගම කෙතුකාගාරයක්  ප‍්‍රථම වරට  ගම්පෙරළියේදී