සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ටෙන්ඩර්

.

Obtaining Courier Service for the Distribution of Lottery Ticket Parcels

අවසන් දිනය - 2024-03-01

Designing, Developing, Printing, and Supplying of Draw Lottery Tickets for the Period of one year (Lagna Wasanawa, Kapruka, Sasiri, Jayoda, Ada Kotipathy, Super Ball & Shanida)

අවසන් දිනය - 2024-03-11

කාර්යාලීය දිවා ආහාර සැපයිම සදහා ලංසු කැඳවීම 2024

අවසන් දිනය - 2024-02-22