සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

සංවිධාන ව්යුහය සහ කළමනාකරණය පැතිකඩ

Board of Directors

එන්.කේ.ඒ.ජී.නාරගල මහතා
සභාපති / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී
ඩබ්.ඒ. සරත් කුමාර මහතා
ලේකම්, ජනාධිපති අරමුදල/ නියෝජ්‍ය භාණ්ඩාගාර ලේකම්, මුදල් ආර්ථික ස්ථායිකරන හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය
කේ.ඒ්.එච්.සී.පුබුදුසිරි මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ, විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේනතුව
ඒ.එම්.පී.එම්.බී. අතපත්තු මහතා
ලේකම් - වෙළඳ, වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යාංශය
ජැනට් ජයවර්ධන මහත්මිය
නීතිඥ

Team of Management

W K A A ජයරත්න මහතා
සාමාන්‍යධිකාරී
විජිතා සෝමරත්න මෙනවිය
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී (මුදල්)
චානක දොඩන්ගොඩ මහතා
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී (අලෙවි)
කසුන් ජයසූරිය මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (මුදල්)
M නිශාන් ප්‍රියන්ත පෙරේරා මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (මුදල්)
ආචාර්ය. අසංකා එස්. ගුණසිංහ මිය
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (අලෙවිකරණ)
වසන්ත සේනාධීර මහතා
අභ්‍යන්තර විගණක
ප්‍රසාද් රණසිංහ මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (මානව සම්පත් හා පාලන)
පි.ඩි.යු. මලින්ත මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (ප්‍රසම්පාදන)
චින්තක අයිලප්පෙරුම මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (විකුණුම්)
මලින්ද බලගල්ල මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (විකුණුම්)