සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

සංවිධාන ව්යුහය සහ කළමනාකරණය පැතිකඩ

Board of Directors

එන්.කේ.ඒ.ජී.නාරගල මහතා
සභාපති / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී
කේ.ඒ්.එච්.සී.පුබුදුසිරි මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ, විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේනතුව
ජැනට් ජයවර්ධන මහත්මිය
නීතිඥ

Team of Management

W K A A ජයරත්න මහතා
සාමාන්‍යධිකාරී
විජිතා සෝමරත්න මෙනවිය
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී (මුදල්)
චානක දොඩන්ගොඩ මහතා
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී (අලෙවි)
සුනිල් ජයරත්න මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (විකුණුම්)
කසුන් ජයසූරිය මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (මුදල්)
M නිශාන් ප්‍රියන්ත පෙරේරා මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (මුදල්)
ආචාර්ය. අසංකා එස්. ගුණසිංහ මිය
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (අලෙවිකරණ)
වසන්ත සේනාධීර මහතා
අභ්‍යන්තර විගණක
මධුර හර්ෂන මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (තොරතුරු තාක්ෂණ)
ප්‍රසාද් රණසිංහ මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (මානව සම්පත් හා පාලන)
පි.ඩි.යු. මලින්ත මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (ප්‍රසම්පාදන)
සි.සි.අයිලප්පෙරුම මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (විකුණුම්) වැ.බ