සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 2279 | 2024-මැයි-18 සෙනසුරාදා

 • O
 • 08
 • 37
 • 68
 • 72

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 4165 | 2024-මැයි-18 සෙනසුරාදා

 • 28
 • 34
 • 46
 • 54

සුපිරි ධන සම්පත

දිනුම් අදින අංකය - 187 | 2024-මැයි-18 සෙනසුරාදා

 • Y
 • 3
 • 3
 • 9
 • 3
 • 3
 • 5

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 2453 | 2024-මැයි-18 සෙනසුරාදා

 • Z
 • 30
 • 41
 • 44
 • 62

කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 1629 | 2024-මැයි-18 සෙනසුරාදා

 • B
 • 22
 • 40
 • 46
 • 75
 • 25

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 643 | 2023-නොවැ-04 සෙනසුරාදා

 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ලග්න සංකේතය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම ලග්න සංකේතය

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 2025 | 2024-මැයි-15 බදාදා

 • U
 • 19
 • 20
 • 24
 • 27

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 478 | 2024-මැයි-17 සිකුරාදා

 • 15
 • 17
 • 38

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්