සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 1275 | 2021-මැයි-12 බදාදා

 • 51
 • 56
 • 70
 • 71
 • N

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 3605 | 2021-මැයි-12 බදාදා

 • 28
 • 43
 • 64
 • 73
 • G

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3156 | 2021-මැයි-12 බදාදා

 • 29
 • 40
 • 43
 • 59

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1449 | 2021-මැයි-12 බදාදා

 • 17
 • 24
 • 49
 • 62
 • T

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 724 | 2021-මැයි-11 අඟහරුවාදා

 • 42
 • 50
 • 72
 • 79
 • U

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 432 | 2021-මැයි-08 සෙනසුරාදා

 • 31
 • 53
 • 65
 • 07
 • U

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1757 | 2021-මැයි-12 බදාදා

 • 08
 • 37
 • 61
 • 67
 • C

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 75 | 2021-මැයි-12 බදාදා

 • 02
 • 09
 • 34

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්