සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • සසිරි
  Rs.100,000/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.74,072,317/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.2,153,892/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.89,431,671/-

 • ශනිදා
  Rs.30,594,062/-

 • කප්රුක
  Rs.303,327,516/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

අද කෝටිපති - 1822 | 2023-පෙබ-04 සෙනසුරාදා

  අද කෝටිපති
 • X
 • 10
 • 44
 • 45
 • 75

Rs.74,072,317.40

ලග්න වාසනාව - 3708 | 2023-පෙබ-04 සෙනසුරාදා

  ලග්න වාසනාව
 • zodiac_sign
 • 12
 • 15
 • 29
 • 35

Rs.2,153,892.00

සුපර් බෝල් - 1996 | 2023-පෙබ-04 සෙනසුරාදා

  සුපර් බෝල්
 • Y
 • 22
 • 46
 • 52
 • 53

Rs.89,431,670.60

ශනිදා - 4157 | 2023-පෙබ-04 සෙනසුරාදා

  ශනිදා
 • P
 • 36
 • 52
 • 59
 • 64

Rs.30,594,061.80

සංවර්ධන වාසනාව - 568 | 2023-පෙබ-04 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • P
 • 04
 • 18
 • 50
 • 05

Rs.16,746,504.00

කප්රුක - 1172 | 2023-පෙබ-04 සෙනසුරාදා

  කප්රුක
 • E
 • 16
 • 41
 • 48
 • 51
 • 28

Rs.303,327,516.20

සසිරි - 283 | 2023-පෙබ-03 සිකුරාදා

  සසිරි
 • 10
 • 17
 • 25

Rs.100,000.00

ජයෝදා - 1893 | 2023-පෙබ-01 බදාදා

  ජයෝදා
 • Y
 • 25
 • 30
 • 32
 • 59

Rs.39,552,006.80

වාලම්පුරි - 2 | 2023-ජන-17 අඟහරුවාදා

  වාලම්පුරි
 • zodiac_sign
 • 03
 • 04
 • 08
ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න