සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • සසිරි
  Rs.100,000/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.50,972,911/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.6,013,854/-

 • ශනිදා
  Rs.48,667,051/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.50,424,661/-

 • කප්රුක
  Rs.334,899,414/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

අද කෝටිපති - 1934 | 2023-ජූනි-03 සෙනසුරාදා

  අද කෝටිපති
 • P
 • 21
 • 31
 • 53
 • 63

Rs.50,972,911.00

ලග්න වාසනාව - 3820 | 2023-ජූනි-03 සෙනසුරාදා

  ලග්න වාසනාව
 • zodiac_sign
 • 29
 • 42
 • 48
 • 52

Rs.6,013,854.40

සුපර් බෝල් - 2108 | 2023-ජූනි-03 සෙනසුරාදා

  සුපර් බෝල්
 • D
 • 31
 • 70
 • 71
 • 77

Rs.50,424,661.20

ශනිදා - 4269 | 2023-ජූනි-03 සෙනසුරාදා

  ශනිදා
 • G
 • 04
 • 21
 • 24
 • 44

Rs.48,667,050.90

සංවර්ධන වාසනාව - 599 | 2023-ජූනි-03 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • D
 • 01
 • 42
 • 50
 • 08

Rs.20,382,000.00

කප්රුක - 1284 | 2023-ජූනි-03 සෙනසුරාදා

  කප්රුක
 • X
 • 21
 • 29
 • 49
 • 57
 • 18

Rs.334,899,413.80

සසිරි - 331 | 2023-ජූනි-02 සිකුරාදා

  සසිරි
 • 07
 • 15
 • 21

Rs.100,000.00

ජයෝදා - 1926 | 2023-මැයි-31 බදාදා

  ජයෝදා
 • D
 • 01
 • 30
 • 45
 • 64

Rs.43,494,088.80

වාලම්පුරි - 4 | 2023-මැයි-12 සිකුරාදා

  වාලම්පුරි
 • zodiac_sign
 • 03
 • 21
 • 45

ලකී ෆ්‍රීඩම් - 1 | 2023-පෙබ-10 සිකුරාදා

  ලකී ෆ්‍රීඩම්
 • T
 • 02
 • 35
 • 52
ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න