සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • සසිරි
  Rs.200,000/-

 • සුපිරි ධන සම්පත
  Rs.22,845,195/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.73,256,712/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.4,266,472/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.59,319,892/-

 • ශනිදා
  Rs.65,627,932/-

 • කප්රුක
  Rs.472,383,094/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

සසිරි - 410 | 2023-දෙසැ-03 ඉරිදා

  සසිරි
 • 02
 • 21
 • 37

Rs.200,000.00

සුපිරි ධන සම්පත - 25 | 2023-දෙසැ-03 ඉරිදා

  Supiri Dhana Sampatha
 • E
 • 07
 • 03
 • 0
 • 0

 • ...
 • 0
 • 03

Rs.22,917,399.20

අද කෝටිපති - 2117 | 2023-දෙසැ-03 ඉරිදා

  අද කෝටිපති
 • C
 • 28
 • 61
 • 63
 • 69

Rs.73,452,120.00

ලග්න වාසනාව - 4003 | 2023-දෙසැ-03 ඉරිදා

  ලග්න වාසනාව
 • zodiac_sign
 • 03
 • 13
 • 19
 • 60

Rs.4,421,904.00

සුපර් බෝල් - 2291 | 2023-දෙසැ-03 ඉරිදා

  සුපර් බෝල්
 • X
 • 22
 • 27
 • 33
 • 44

Rs.59,466,612.00

ශනිදා - 4452 | 2023-දෙසැ-03 ඉරිදා

  ශනිදා
 • N
 • 09
 • 16
 • 41
 • 70

Rs.65,711,964.00

කප්රුක - 1467 | 2023-දෙසැ-03 ඉරිදා

  කප්රුක
 • I
 • 13
 • 15
 • 23
 • 46
 • 15

Rs.472,727,994.20

ජයෝදා - 1978 | 2023-නොවැ-29 බදාදා

  ජයෝදා
 • T
 • 01
 • 05
 • 30
 • 39

Rs.20,725,376.00

සංවර්ධන වාසනාව - 643 | 2023-නොවැ-04 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05

Rs.

වාලම්පුරි - 5 | 2023-ජුලි-21 සිකුරාදා

  වාලම්පුරි
 • H
 • zodiac_sign
 • 05
 • 31
 • 52

ලකී ෆ්‍රීඩම් - 1 | 2023-පෙබ-10 සිකුරාදා

  ලකී ෆ්‍රීඩම්
 • T
 • 02
 • 35
 • 52
ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න