සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය


 • සංවර්ධන වාසනාව
  Rs.13,054,316/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.61,496,055/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.2,648,796/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.77,030,547/-

 • ශනිදා
  Rs.78,921,212/-

 • කප්රුක
  Rs.267,275,478/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

අද කෝටිපති - 1700 | 2022-ඔක්-05 බදාදා

  අද කෝටිපති
 • C
 • 20
 • 27
 • 29
 • 67

Rs.61,496,055.40

ලග්න වාසනාව - 3586 | 2022-ඔක්-05 බදාදා

  ලග්න වාසනාව
 • zodiac_sign
 • 21
 • 24
 • 32
 • 56

Rs.2,648,796.40

සුපර් බෝල් - 1874 | 2022-ඔක්-05 බදාදා

  සුපර් බෝල්
 • V
 • 07
 • 25
 • 48
 • 74

Rs.77,030,546.80

ශනිදා - 4035 | 2022-ඔක්-05 බදාදා

  ශනිදා
 • E
 • 27
 • 28
 • 39
 • 72

Rs.78,921,211.80

කප්රුක - 1050 | 2022-ඔක්-05 බදාදා

  කප්රුක
 • L
 • 29
 • 30
 • 40
 • 74
 • 27

Rs.267,275,477.80

ජයෝදා - 1859 | 2022-ඔක්-05 බදාදා

  ජයෝදා
 • J
 • 08
 • 16
 • 58
 • 61

Rs.36,023,112.00

සසිරි - 231 | 2022-ඔක්-04 අඟහරුවාදා

  සසිරි
 • 07
 • 13
 • 41

Rs.100,000.00

සංවර්ධන වාසනාව - 532 | 2022-ඔක්-01 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • N
 • 10
 • 42
 • 59
 • 02

Rs.13,054,316.00

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න