සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • සසිරි
  Rs.200,000/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.52,019,190/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.6,228,924/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.99,864,789/-

 • ශනිදා
  Rs.65,752,444/-

 • කප්රුක
  Rs.534,211,166/-

 • සුපිරි ධන සම්පත
  Rs.21,977,380/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

අද කෝටිපති - 2341 | 2024-ජුලි-21 ඉරිදා

  අද කෝටිපති
 • C
 • 05
 • 16
 • 22
 • 66

Rs.52,237,728.80

ලග්න වාසනාව - 4227 | 2024-ජුලි-21 ඉරිදා

  ලග්න වාසනාව
 • zodiac_sign
 • 18
 • 19
 • 41
 • 49

Rs.6,400,387.20

සුපර් බෝල් - 2515 | 2024-ජුලි-21 ඉරිදා

  සුපර් බෝල්
 • S
 • 22
 • 28
 • 49
 • 51

Rs.100,020,612.80

ශනිදා - 4676 | 2024-ජුලි-21 ඉරිදා

  ශනිදා
 • D
 • 49
 • 67
 • 69
 • 70

Rs.65,841,351.20

කප්රුක - 1691 | 2024-ජුලි-21 ඉරිදා

  කප්රුක
 • M
 • 07
 • 15
 • 30
 • 55
 • 34

Rs.534,366,073.40

සසිරි - 505 | 2024-ජුලි-21 ඉරිදා

  සසිරි
 • 09
 • 30
 • 41

Rs.200,000.00

සුපිරි ධන සම්පත - 249 | 2024-ජුලි-21 ඉරිදා

  සුපිරි ධන සම්පත
 • W
 • 9
 • 5
 • 0
 • 4
 • 5
 • 8

Rs.22,031,304.00

ජයෝදා - 2043 | 2024-ජුලි-17 බදාදා

  ජයෝදා
 • Q
 • 30
 • 39
 • 53
 • 57

Rs.24,422,070.40

සංවර්ධන වාසනාව - 643 | 2023-නොවැ-04 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05
ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න