සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය


 • අද කෝටිපති
  Rs.54,135,806/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.65,968,236/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.2,227,308/-

 • ශනිදා
  Rs.68,761,919/-

 • කප්රුක
  Rs.246,208,669/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

අද කෝටිපති - 1606 | 2022-ජුලි-03 ඉරිදා

  අද කෝටිපති
 • F
 • 09
 • 35
 • 36
 • 76

Rs.54,135,806.00

ලග්න වාසනාව - 3492 | 2022-ජුලි-03 ඉරිදා

  ලග්න වාසනාව
 • zodiac_sign
 • 19
 • 33
 • 36
 • 49

Rs.2,227,308.00

සුපර් බෝල් - 1780 | 2022-ජුලි-03 ඉරිදා

  සුපර් බෝල්
 • J
 • 04
 • 17
 • 25
 • 33

Rs.65,968,235.60

ශනිදා - 3941 | 2022-ජුලි-03 ඉරිදා

  ශනිදා
 • V
 • 11
 • 24
 • 25
 • 59

Rs.68,761,919.40

කප්රුක - 956 | 2022-ජුලි-03 ඉරිදා

  කප්රුක
 • J
 • 12
 • 32
 • 54
 • 69
 • 20

Rs.246,208,669.00

සසිරි - 191 | 2022-ජුලි-03 ඉරිදා

  සසිරි
 • 06
 • 30
 • 42

Rs.100,000.00

සංවර්ධන වාසනාව - 506 | 2022-ජුලි-02 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • S
 • 21
 • 60
 • 66
 • 03

Rs.11,130,152.00

ජයෝදා - 1831 | 2022-අප්‍රේල්-27 බදාදා

  ජයෝදා
 • H
 • 26
 • 31
 • 45
 • 52

Rs.33,717,904.00

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න