සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

අපගේ නියෝජිතයන්

නියෝජිතයින් විය යුතු ආකාරය

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය දිවයින  පුරා වෙළද මහතුන් / නියෝජිතයන් 2000 කට  සංඛ්‍යාවක් පත් කර ජනතාවට ස්වයං රැකියා අවස්ථා 20000 කට අධික සංඛ්‍යාවක්  ඇත.ඔවුහු ශනිදා වාසනාව, සංවර්ධන වාසනාව ,ජයෝදා,ජනජය ,නියත ජය යන නම් වලින් හැදින්වෙන ලොතරැයි පත් හා ක්ෂණික දිනුම් හිමිවන ලොතරැයි පත් විකිනිම්හි නිරතව සිටිති.තවද දිවයින පුරා සිටින නියෝජිතයින්ට .වෙළද මහතුන්ට ලොතරැයි පත් බෙදාදීම සදහා ලොතරැයි බෙදුම් කරුවන් 71 දෙනෙකු පත් කර ඇත.

අපේ නියෝජිතයන්

නම ලිපිනය දුරකථන ෆැක්ස් විද්යුත් තැපෑල ස්ථානය
- sirisena@dlb.lk
- ilangage@dlb.lk
- nawarathne@dlb.lk
- sumanarathne@dlb.lk
- nishan@dlb.lk
- jbls@dlb.lk
- premasiri@dlb.lk
- nimalsiri@dlb.lk
- wasantha@dlb.lk
- thilakarathna@dlb.lk
- lanka@dlb.lk
- ttmn@dlb.lk
- sena@dlb.lk
- senarathana@dlb.lk
- yasapala@dlb.lk
- uskperera@dlb.lk
- 018041@dlb.lk
- 018043@dlb.lk
- 018061@dlb.lk
- fernando@dlb.lk
- lalith@dlb.lk
- karunasena@dlb.lk
- rathnaweera@dlb.lk
- samarasinghe@dlb.lk
- smps@dlb.lk
- osman@dlb.lk
- dananjaya@dlb.lk
- grnk@dlb.lk
- rankothge@dlb.lk
- lesly@dlb.lk
- weerakoon@dlb.lk
- vcjaya@dlb.lk
- jperera@dlb.lk
- milidu@dlb.lk
- ndhr@dlb.lk
- dharmasiri@dlb.lk
- jgamage@dlb.lk
- thewe@dlb.lk
- ranjanee@dlb.lk
- 111135@dlb.lk
- kptmp@dlb.lk
- thewasahayam@dlb.lk
- dlbs@dlb.lk
- bandara@dlb.lk
- shan@dlb.lk
- malasriyani@dlb.lk
- amarasena@dlb.lk
- dmkrn@dlb.lk
- rathansiri@dlb.lk
- venlanga@dlb.lk
- 151953@dlb.lk
- mnmv@dlb.lk
- mnmvass@dlb.lk
-
- rajakaruna@dlb.lk
- kumarasiri@dlb.lk
- thamara@dlb.lk
- jagoda@dlb.lk
- lamahewa@dlb.lk
- 181836@dlb.lk
- rlrs@dlb.lk
- twperera@dlb.lk
- neel@dlb.lk
- dissanayake@dlb.lk
- rbnp@dlb.lk
- palpola@dlb.lk
- pushpawarna@dlb.lk
- delsi@dlb.lk
- tvsriyani@dlb.lk
- ananda@dlb.lk
- unamboowe@dlb.lk
- rajanayake@dlb.lk
- nayanisriya@dlb.lk
- 222464@dlb.lk
- 232309@dlb.lk
- gmsa@dlb.lk
- mallika@dlb.lk
- jayasekara@dlb.lk
- kumara@dlb.lk
- kumara@dlb.lk
- apmss@dlb.lk
- hankk@dlb.lk
- jayarathne@dlb.lk
- shiromi@dlb.lk
- diwanka@dlb.lk
- sudathl@dlb.lk
- 233003@dlb.lk
- 233005@dlb.lk
- krishnakumar@dlb.lk
ඩී රෝහණ මාන්නප්පෙරුම drmn@dlb.lk