සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 408 | 2018-ඔක්-19 සිකුරාදා

 • 54
 • 57
 • 62
 • 63
 • G

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3097 | 2018-ඔක්-17 බදාදා

 • 20
 • 37
 • 49
 • 51
 • 74
 • C

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 273 | 2018-ඔක්-14 ඉරිදා

 • 05
 • 22
 • 49
 • 52
 • 07

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 712 | 2018-ඔක්-19 සිකුරාදා

 • 09
 • 13
 • 40
 • 52
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2385 | 2018-ඔක්-19 සිකුරාදා

 • 16
 • 52
 • 57
 • 59

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 870 | 2018-ඔක්-18 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 18
 • 24
 • 30
 • 55
 • S

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 356 | 2018-ඔක්-19 සිකුරාදා

 • 13
 • 16
 • 21
 • 66
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 187 | 2018-ඔක්-18 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 29
 • 31
 • 70
 • 09
 • G

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 80 | 2018-ඔක්-17 බදාදා

 • 05
 • 23
 • 40
 • H

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1510 | 2018-ඔක්-18 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 21
 • 27
 • 42
 • 46
 • F

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්