සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 2117 | 2023-දෙසැ-03 ඉරිදා

 • C
 • 28
 • 61
 • 63
 • 69

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 4452 | 2023-දෙසැ-03 ඉරිදා

 • N
 • 09
 • 16
 • 41
 • 70

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 4003 | 2023-දෙසැ-03 ඉරිදා

 • 03
 • 13
 • 19
 • 60

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ලග්න සංකේතය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම ලග්න සංකේතය

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

සුපිරි ධන සම්පත

දිනුම් අදින අංකය - 25 | 2023-දෙසැ-03 ඉරිදා

 • E
 • 7
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 2291 | 2023-දෙසැ-03 ඉරිදා

 • X
 • 22
 • 27
 • 33
 • 44

කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 1467 | 2023-දෙසැ-03 ඉරිදා

 • I
 • 13
 • 15
 • 23
 • 46
 • 15

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 643 | 2023-නොවැ-04 සෙනසුරාදා

 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ලග්න සංකේතය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම ලග්න සංකේතය

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1978 | 2023-නොවැ-29 බදාදා

 • T
 • 01
 • 05
 • 30
 • 39

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 410 | 2023-දෙසැ-03 ඉරිදා

 • 02
 • 21
 • 37

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

වාලම්පුරි

දිනුම් අදින අංකය - 5 | 2023-ජුලි-21 සිකුරාදා

 • H
 • 05
 • 31
 • 52

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ලග්න සංකේතය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම ලග්න සංකේතය

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

ලකී ෆ්‍රීඩම්

දිනුම් අදින අංකය - 1 | 2023-පෙබ-10 සිකුරාදා

 • T
 • 02
 • 35
 • 52

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්