සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 1757 | 2022-දෙසැ-01 බ්‍රහස්පතින්දා

 • J
 • 13
 • 31
 • 44
 • 49

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 4092 | 2022-දෙසැ-01 බ්‍රහස්පතින්දා

 • I
 • 21
 • 23
 • 24
 • 63

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3643 | 2022-දෙසැ-01 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 04
 • 18
 • 32
 • 41

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1931 | 2022-දෙසැ-01 බ්‍රහස්පතින්දා

 • U
 • 08
 • 16
 • 18
 • 37

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 1107 | 2022-දෙසැ-01 බ්‍රහස්පතින්දා

 • S
 • 06
 • 09
 • 26
 • 33
 • 37

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 549 | 2022-දෙසැ-01 බ්‍රහස්පතින්දා

 • X
 • 28
 • 38
 • 42
 • 04

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1875 | 2022-නොවැ-30 බදාදා

 • X
 • 13
 • 15
 • 35
 • 70

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 255 | 2022-නොවැ-29 අඟහරුවාදා

 • 05
 • 20
 • 47

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

වාලම්පුරි

දිනුම් අදින අංකය - 1 | 2022-ඔක්-28 සිකුරාදා

 • 09
 • 14
 • 48

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්