அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

முடிவு

அத கோடிபதி

எண் வரைய - 2117 | 2023-மார்கழி-03 ஞாயிறு

 • C
 • 28
 • 61
 • 63
 • 69

சனிதா

எண் வரைய - 4452 | 2023-மார்கழி-03 ஞாயிறு

 • N
 • 09
 • 16
 • 41
 • 70

லக்கின அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 4003 | 2023-மார்கழி-03 ஞாயிறு

 • 03
 • 13
 • 19
 • 60

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முதலாவது ராசி அடையாளம்

முடிவுகள்

இரண்டாவது ராசி அடையாளம்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

சுபிரி தன சம்பத

எண் வரைய - 25 | 2023-மார்கழி-03 ஞாயிறு

 • E
 • 7
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

சுப்பர் போல்

எண் வரைய - 2291 | 2023-மார்கழி-03 ஞாயிறு

 • X
 • 22
 • 27
 • 33
 • 44

கப்ருக

எண் வரைய - 1467 | 2023-மார்கழி-03 ஞாயிறு

 • I
 • 13
 • 15
 • 23
 • 46
 • 15

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 643 | 2023-கார்த்திகை-04 சனிக்கிழமை

 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முதலாவது ராசி அடையாளம்

முடிவுகள்

இரண்டாவது ராசி அடையாளம்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

ஜயோதா

எண் வரைய - 1978 | 2023-கார்த்திகை-29 புதன்கிழமை

 • T
 • 01
 • 05
 • 30
 • 39

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

சசிரி

எண் வரைய - 410 | 2023-மார்கழி-03 ஞாயிறு

 • 02
 • 21
 • 37

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

வலம்புரி

எண் வரைய - 5 | 2023-ஆடி-21 வெள்ளி

 • H
 • 05
 • 31
 • 52

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முதலாவது ராசி அடையாளம்

முடிவுகள்

இரண்டாவது ராசி அடையாளம்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

லக்கீ ப்ரீடம்

எண் வரைய - 1 | 2023-மாசி-10 வெள்ளி

 • T
 • 02
 • 35
 • 52

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய