அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

கேள்விப் பத்திரம் கோரப்பட்டதா

.

OBTAINING SERVICES OF DIGITAL LOTTERY BRAND HANDLING, ADVERTISING, AND PROMOTION 2021/2022

கடைசி நாள் - 2021-04-21

OBTAINING SERVICES OF CREATIVE ADVERTISING AND LOTTERY DRAW OPERATIONS FOR KOTIPATHI KAPRUKA LOTTERY – 2021/2022

கடைசி நாள் - 2021-04-21

BIDS FOR OBTAINING SERVICES OF CREATIVE ADVERTISING AND LOTTERY DRAW OPERATIONS FOR SASIRI LOTTERY TICKETS - 2021/2022

கடைசி நாள் - 2021-04-21