அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

லாட்டரிகள்

அத கோடிபதி

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
அத கோடிபதி

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

எந்த ஒற்றை எண் Rs.40.00
ஆங்கில எழுத்திற்கு Rs.40.00
எந்த எண் 2 Rs.200.00
எந்த 3 எண்கள் Rs.4,000.00
4 எண்கள் Rs.2,000,000.00
எந்த 1 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.200.00
எந்த 2 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.2,000.00
எந்த 3 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.200,000.00
4 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.50,000,000.00

தேதி வரைய

சிவப்பு நிற லொத்தர்கள் திங்கட்கிழமை ,இளநீல நிற லொத்தர்கள் செவ்வாய்க்கிழமை, இளஞ்சிவப்பு நிற லொத்தர்கள் புதன்கிழமை , கரு நீல நிற லொத்தர்கள் வியாழக்கிழமை, ஊதா நிற லொத்தர்கள் வெள்ளிக்கிழமை, மஞ்சள் நிற லொத்தர்கள் சனிக்கிழமை, பச்சை நிற லொத்தர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை சீட்டிழுக்கப்படும்.

ஒளிபரப்பு நேரம்

தினசரி இரவு 9.00 மணிக்கு ரூபவாஹினி ஊடாக சிங்கள மொழியிலும், இரவு 9.30 மணிக்கு ஐ தொலைகாட்சியில தமிழ் மொழியிலும் DLB Lottery Show சீட்டிழுப்பு நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகும

சனிதா

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
சனிதா

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.40.00
எந்த ஒற்றை எண் Rs.40.00
எந்த எண் 2 Rs.200.00
எந்த 3 எண்கள் Rs.4,000.00
4 எண்கள் Rs.2,000,000.00
எந்த 1 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.200.00
எந்த 2 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.2,000.00
எந்த 3 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.200,000.00
4 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.50,000,000.00

தேதி வரைய

நீல நிற லொத்தர்கள் திங்கட்கிழமை , இளநீல நிற லொத்தர்கள் செவ்வாய்க்கிழமை , ஊதா நிற லொத்தர்கள் புதன்கிழமை, சிவப்பு நிற லொத்தர்கள் வியாழக்கிழமை, சீட்டிழுக்கப்படும். நிற லொத்தர்கள் வெள்ளிக்கிழமை, பச்சை நிற லொத்தர்கள் சனிக்கிழமை, இளஞ்சிவப்பு நிற லொத்தர்கள்ஞாயிற்றுக்கிழமை சீட்டிழுக்கப்படும்.

ஒளிபரப்பு நேரம்

தினசரி இரவு 9.00 மணிக்கு ரூபவாஹினி ஊடாக சிங்கள மொழியிலும், இரவு 9.30 மணிக்கு ஐ தொலைகாட்சியில தமிழ் மொழியிலும் DLB Lottery Show சீட்டிழுப்பு நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகும

லக்கின அதிர்ஷ்டம்

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
லக்கின அதிர்ஷ்டம்

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

ஏதேனும் 01இலக்கம் Rs.40.00
ஆங்கில எழுத்திற்கு Rs.40.00
ஏதேனும் 02 இலக்கம் Rs.200.00
ஏதேனும் 03 இலக்கம் Rs.2,000.00
04 இலக்கம் Rs.1,000,000.00
ஏதேனும் 01இலக்கம்+ லக்கின சின்னம் Rs.120.00
ஏதேனும் 02 இலக்கம்+ லக்கின சின்னம் Rs.400.00
ஏதேனும் 03 இலக்கம்+ லக்கின சின்னம் Rs.20,000.00
04 இலக்கம் + லக்கின சின்னம் Rs.3,000,000.00

தேதி வரைய

பச்சை நிற லொத்தர்கள் ஒவ்வொரு புதன்கிழமைகளிலும் சீட்டிழுக்கப்படும்.

ஒளிபரப்பு நேரம்

தினசரி இரவு 9.00 மணிக்கு ரூபவாஹினி ஊடாக சிங்கள மொழியிலும், இரவு 9.30 மணிக்கு ஐ தொலைகாட்சியில தமிழ் மொழியிலும் DLB Lottery Show சீட்டிழுப்பு நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகும

சுபிரி தன சம்பத

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
சுபிரி  தன சம்பத

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

சுப்பர் பரிசு (ஆங்கில எழுத்துடன் 06 இலக்கங்களுக்கு) Rs.20,000,000.00
வலமிருந்து இடமாக 06 இலக்கங்களுக்கு Rs.2,500,000.00
வலமிருந்து இடமாக 05 இலக்கங்களுக்கு Rs.200,000.00
வலமிருந்து இடமாக 04 இலக்கங்களுக்கு Rs.20,000.00
வலமிருந்து இடமாக 03 இலக்கங்களுக்கு Rs.2,000.00
வலமிருந்து இடமாக 02 இலக்கங்களுக்கு Rs.200.00
வலமிருந்து இடமாக 01 இலக்கத்திற்கு Rs.40.00
இடமிருந்து வலமாக 05 இலக்கங்ளுக்கு Rs.100,000.00
இடமிருந்து வலமாக 04 இலக்கங்ளுக்கு Rs.2,000.00
இடமிருந்து வலமாக 03 இலக்கங்ளுக்கு Rs.400.00
இடமிருந்து வலமாக 02 இலக்கங்ளுக்கு Rs.120.00
இடமிருந்து வலமாக 01 இலக்கத்திற்கு Rs.40.00
ஆங்கில எழுத்திற்கு Rs.40.00
வெற்றி இலக்கங்கள் 06 எந்த ஒழுங்கில் பொருந்தினாலும் Rs.1,000.00
உபரிச்சம்பளம் ஆங்கில எழுத்திற்கு Rs.40.00

தேதி வரைய

திங்கள்- ஊதா, செவ்வாய்- சிவப்பு, புதன்- பச்சை, வியாழன்- மஞ்சள், வெள்ளி- இளஞ் சிவப்புt, சனி- நீலம், ஞாயிறு- கபிலம்

ஒளிபரப்பு நேரம்

தினசரி இரவு 9.00 மணிக்கு ரூபவாஹினி ஊடாக சிங்கள மொழியிலும், இரவு 9.30 மணிக்கு ஐ தொலைகாட்சியில தமிழ் மொழியிலும் DLB Lottery Show சீட்டிழுப்பு நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகும

சுப்பர் போல்

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
சுப்பர் போல்

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.40.00
ஏதாவது ஒரு இலக்கத்திற்கு Rs.40.00
ஏதாவது 2 இலக்கங்களிற்கு Rs.200.00
ஏதாவது 3 இலக்கங்களிற்கு Rs.4,000.00
4 இலக்கங்களிற்கு Rs.2,000,000.00
ஏதேனும் 1இலக்கம் + ஆங்கில எழுத்து Rs.200.00
ஏதேனும் 2 இலக்கங்கள் + ஆங்கில எழுத்து Rs.2,000.00
ஏதேனும் 3 இலக்கங்கள் + ஆங்கில எழுத்து Rs.200,000.00
4 இலக்கம் + ஆங்கில எழுத்து Rs.50,000,000.00

தேதி வரைய

ஊதா நிற லொத்தர்கள் திங்கட்கிழமை ,இளநீல நிற லொத்தர்கள் செவ்வாய்க்கிழமை , சீட்டிழுக்கப்படும் . நிற லொத்தர்கள் புதன்கிழமை , பச்சை நிற லொத்தர்கள் வியாழக்கிழமை, இளஞ்சிவப்பு நிற லொத்தர்கள் வெள்ளிக்கிழமை, நீல நிற லொத்தர்கள் சனிக்கிழமை,சிவப்பு நிற லொத்தர்கள்ஞாயிற்றுக்கிழமை சீட்டிழுக்கப்படும்.

ஒளிபரப்பு நேரம்

தினசரி இரவு 9.00 மணிக்கு ரூபவாஹினி ஊடாக சிங்கள மொழியிலும், இரவு 9.30 மணிக்கு ஐ தொலைகாட்சியில தமிழ் மொழியிலும் DLB Lottery Show சீட்டிழுப்பு நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகும

கப்ருக

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
கப்ருக

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

ஏதாவது ஒரு இலக்கத்திற்கு Rs.40.00
ஏதாவது ஒரு ஆங்கில எழுத்திற்கு Rs.40.00
ஏதேனும் 1 எண்கள் + ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.200.00
எந்த 2 எண்கள் Rs.200.00
ஏதேனும் 2 எண்கள் + ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.2,000.00
எந்த 3 எண்கள் Rs.4,000.00
ஏதேனும் 3 எண்கள் + ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.200,000.00
எந்த 4 எண்கள் Rs.2,000,000.00
ஏதேனும் 4 எண்கள் + ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.10,000,000.00
ஏதேனும் 4 எண்கள் + சுப்பர் எண் Rs.10,000,000.00
ஏதேனும் 4 எண்கள் + ஆங்கில எழுத்துக்கு+ சுப்பர் எண் Rs.150,000,000.00
சுப்பர் எண் Rs.40.00

தேதி வரைய

இள நீல நிறம் - திங்கள், இளஞ்சிவப்பு நிறம் - செவ்வாய், பச்சை நிறம் - புதன், செம்மஞ்சள் நிறம் - வியாழன், ஊதா நிறம் -வெள்ளி, சிவப்பு நிறம் - சனி, மஞ்சள் நிறம் - ஞாயிறு.

ஒளிபரப்பு நேரம்

DLB Lottery Show ஒவ்வொரு நாளும் இரவு 9.00 மணிக்கு இலங்கை ரூபவாஹினி அலைவரிசையில் சிங்களத்திலும், 9.30 மணிக்கு தமிழில் சேனல் ஐயிலும் ஒளிபரப்பப்படும்.

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்

 

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

விதி எண் Rs.40.00
ஆங்கில எழுத்து Rs.40.00
யாதாயினும் ஒரு இலக்கத்திற்கு Rs.40.00
யாதாயினும் 02 இலக்கங்களுக்கு Rs.200.00
யாதாயினும் 03 இலக்கங்களுக்கு Rs.100,000.00
யாதாயினும் ஒரு இலக்கத்துடன் விதி எண்ணிற்கு Rs.200.00
யாதாயினும் 02 இலக்கங்களுடன் விதி எண்ணிற்கு Rs.1,000.00
யாதாயினும் 03 இலக்கங்களுடன் விதி எண்ணிற்கு Rs.1,000,000.00
யாதாயினும் ஒரு இலக்கத்துடன் ஆங்கில எழுத்திற்கு Rs.200.00
யாதாயினும் 02 இலக்கங்களுடன் ஆங்கில எழுத்திற்கு Rs.1,000.00
யாதாயினும் 03 இலக்கங்களுடன் ஆங்கில எழுத்திற்கு Rs.200,000.00
ஒரு இலக்கம் + விதி எண் + ஆங்கில எழுத்து Rs.400.00
இரண்டு இலக்கங்கள் + விதி எண் + ஆங்கில எழுத்து Rs.20,000.00
மூன்று இலக்கங்கள் + விதி எண் + ஆங்கில எழுத்து Rs.10,000,000.00

தேதி வரைய

ஒளிபரப்பு நேரம்

ஜயோதா

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
ஜயோதா

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

ஏதேனும் ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.40.00
ஏதேனும் 1இலக்கத்துக்கு Rs.40.00
எந்த எண் 2 Rs.200.00
எந்த 3 எண்கள் எண் Rs.4,000.00
4 எண்கள் Rs.2,000,000.00
ஏதேனும் 1இலக்கம் + ஆங்கில எழுத்து Rs.80.00
எந்த 2 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.2,000.00
எந்த 3 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.100,000.00
4 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.20,000,000.00

தேதி வரைய

மஞ்சள் நிற லொத்தர்கள் அனைத்து திங்கட்கிழமை சீட்டிழுக்கப்படும் . நிற லொத்தர்கள் அனைத்து புதன்கிழமை சீட்டிழுக்கப்படும்.

ஒளிபரப்பு நேரம்

தினசரி இரவு 9.00 மணிக்கு ரூபவாஹினி ஊடாக சிங்கள மொழியிலும், இரவு 9.30 மணிக்கு ஐ தொலைகாட்சியில தமிழ் மொழியிலும் DLB Lottery Show சீட்டிழுப்பு நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகும

சசிரி

 

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
சசிரி

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

யாதாயினும் ஒரு எண்ணுக்கு Rs.40.00
யாதாயினும் 2 எண்களுக்கு Rs.400.00
யாதாயினும் 3 எண்களுக்கு Rs.200,000.00

தேதி வரைய

ஊதா நிற டிக்கெட்டுகள் செவ்வாய், கபில நிற டிக்கெட் வெள்ளி, பச்சை நிற டிக்கெட் ஞாயிறு

ஒளிபரப்பு நேரம்

DLB Lottery Show அனைத்து செவ்வாய், வெள்ளி மற்றும் ஞாயிறு தினங்களில் 9.00 மணிக்கு இலங்கை ரூபவாஹினி அலைவரிசையில் சிங்களத்திலும், 9.30 மணிக்கு தமிழில் சேனல் ஐயிலும் ஒளிபரப்பப்படும்.