அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

முடிவு

அத கோடிபதி

எண் வரைய - 1275 | 2021-வைகாசி-12 புதன்கிழமை

 • 51
 • 56
 • 70
 • 71
 • N

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

சனிதா

எண் வரைய - 3605 | 2021-வைகாசி-12 புதன்கிழமை

 • 28
 • 43
 • 64
 • 73
 • G

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

லக்கின அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 3156 | 2021-வைகாசி-12 புதன்கிழமை

 • 29
 • 40
 • 43
 • 59

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

சுப்பர் போல்

எண் வரைய - 1449 | 2021-வைகாசி-12 புதன்கிழமை

 • 17
 • 24
 • 49
 • 62
 • T

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

கோடிபதி சனிதா

எண் வரைய - 724 | 2021-வைகாசி-11 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 42
 • 50
 • 72
 • 79
 • U

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 432 | 2021-வைகாசி-08 சனிக்கிழமை

 • 31
 • 53
 • 65
 • 07
 • U

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

ஜயோதா

எண் வரைய - 1757 | 2021-வைகாசி-12 புதன்கிழமை

 • 08
 • 37
 • 61
 • 67
 • C

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

சசிரி

எண் வரைய - 75 | 2021-வைகாசி-12 புதன்கிழமை

 • 02
 • 09
 • 34

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய