அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை


 • அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
  Rs.13,054,316/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.61,496,055/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.2,648,796/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.77,030,547/-

 • சனிதா
  Rs.78,921,212/-

 • கப்ருக
  Rs.267,275,478/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

அத கோடிபதி - 1700 | 2022-ஐப்பசி-05 புதன்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • C
 • 20
 • 27
 • 29
 • 67

Rs.61,496,055.40

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 3586 | 2022-ஐப்பசி-05 புதன்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • zodiac_sign
 • 21
 • 24
 • 32
 • 56

Rs.2,648,796.40

சுப்பர் போல் - 1874 | 2022-ஐப்பசி-05 புதன்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • V
 • 07
 • 25
 • 48
 • 74

Rs.77,030,546.80

சனிதா - 4035 | 2022-ஐப்பசி-05 புதன்கிழமை

  சனிதா
 • E
 • 27
 • 28
 • 39
 • 72

Rs.78,921,211.80

கப்ருக - 1050 | 2022-ஐப்பசி-05 புதன்கிழமை

  கப்ருக
 • L
 • 29
 • 30
 • 40
 • 74
 • 27

Rs.267,275,477.80

ஜயோதா - 1859 | 2022-ஐப்பசி-05 புதன்கிழமை

  ஜயோதா
 • J
 • 08
 • 16
 • 58
 • 61

Rs.36,023,112.00

சசிரி - 231 | 2022-ஐப்பசி-04 செவ்வாய்க்கிழமை

  சசிரி
 • 07
 • 13
 • 41

Rs.100,000.00

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 532 | 2022-ஐப்பசி-01 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • N
 • 10
 • 42
 • 59
 • 02

Rs.13,054,316.00

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்