அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை


 • அத கோடிபதி
  Rs.54,135,806/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.65,968,236/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.2,227,308/-

 • சனிதா
  Rs.68,761,919/-

 • கப்ருக
  Rs.246,208,669/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

அத கோடிபதி - 1606 | 2022-ஆடி-03 ஞாயிறு

  அத கோடிபதி
 • F
 • 09
 • 35
 • 36
 • 76

Rs.54,135,806.00

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 3492 | 2022-ஆடி-03 ஞாயிறு

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • zodiac_sign
 • 19
 • 33
 • 36
 • 49

Rs.2,227,308.00

சுப்பர் போல் - 1780 | 2022-ஆடி-03 ஞாயிறு

  சுப்பர் போல்
 • J
 • 04
 • 17
 • 25
 • 33

Rs.65,968,235.60

சனிதா - 3941 | 2022-ஆடி-03 ஞாயிறு

  சனிதா
 • V
 • 11
 • 24
 • 25
 • 59

Rs.68,761,919.40

கப்ருக - 956 | 2022-ஆடி-03 ஞாயிறு

  கப்ருக
 • J
 • 12
 • 32
 • 54
 • 69
 • 20

Rs.246,208,669.00

சசிரி - 191 | 2022-ஆடி-03 ஞாயிறு

  சசிரி
 • 06
 • 30
 • 42

Rs.100,000.00

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 506 | 2022-ஆடி-02 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • S
 • 21
 • 60
 • 66
 • 03

Rs.11,130,152.00

ஜயோதா - 1831 | 2022-சித்திரை-27 புதன்கிழமை

  ஜயோதா
 • H
 • 26
 • 31
 • 45
 • 52

Rs.33,717,904.00

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்