அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை


 • சசிரி
  Rs.200,000/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.121,734,499/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.6,413,326/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.94,508,999/-

 • சனிதா
  Rs.62,298,296/-

 • கப்ருக
  Rs.528,808,928/-

 • சுபிரி தன சம்பத
  Rs.20,068,308/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

அத கோடிபதி - 2310 | 2024-ஆனி-20 வியாழக்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • F
 • 11
 • 40
 • 43
 • 67

Rs.121,734,499.20

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 4196 | 2024-ஆனி-20 வியாழக்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • zodiac_sign
 • 04
 • 12
 • 16
 • 23

Rs.6,413,325.60

சுப்பர் போல் - 2484 | 2024-ஆனி-20 வியாழக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • W
 • 08
 • 42
 • 71
 • 75

Rs.94,508,999.20

சனிதா - 4645 | 2024-ஆனி-20 வியாழக்கிழமை

  சனிதா
 • D
 • 17
 • 24
 • 31
 • 34

Rs.62,298,296.00

கப்ருக - 1660 | 2024-ஆனி-20 வியாழக்கிழமை

  கப்ருக
 • E
 • 17
 • 19
 • 41
 • 61
 • 14

Rs.528,808,927.80

சுபிரி தன சம்பத - 218 | 2024-ஆனி-20 வியாழக்கிழமை

  சுபிரி தன சம்பத
 • Q
 • 3
 • 7
 • 3
 • 6
 • 7
 • 2

Rs.20,068,308.00

ஜயோதா - 2035 | 2024-ஆனி-19 புதன்கிழமை

  ஜயோதா
 • A
 • 08
 • 17
 • 36
 • 57

Rs.23,974,844.00

சசிரி - 491 | 2024-ஆனி-18 செவ்வாய்க்கிழமை

  சசிரி
 • 19
 • 22
 • 38

Rs.200,000.00

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 643 | 2023-கார்த்திகை-04 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05
தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்