அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை


 • சசிரி
  Rs.100,000/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.50,972,911/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.6,013,854/-

 • சனிதா
  Rs.48,667,051/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.50,424,661/-

 • கப்ருக
  Rs.334,899,414/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

அத கோடிபதி - 1934 | 2023-ஆனி-03 சனிக்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • P
 • 21
 • 31
 • 53
 • 63

Rs.50,972,911.00

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 3820 | 2023-ஆனி-03 சனிக்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • zodiac_sign
 • 29
 • 42
 • 48
 • 52

Rs.6,013,854.40

சுப்பர் போல் - 2108 | 2023-ஆனி-03 சனிக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • D
 • 31
 • 70
 • 71
 • 77

Rs.50,424,661.20

சனிதா - 4269 | 2023-ஆனி-03 சனிக்கிழமை

  சனிதா
 • G
 • 04
 • 21
 • 24
 • 44

Rs.48,667,050.90

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 599 | 2023-ஆனி-03 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • D
 • 01
 • 42
 • 50
 • 08

Rs.20,382,000.00

கப்ருக - 1284 | 2023-ஆனி-03 சனிக்கிழமை

  கப்ருக
 • X
 • 21
 • 29
 • 49
 • 57
 • 18

Rs.334,899,413.80

சசிரி - 331 | 2023-ஆனி-02 வெள்ளி

  சசிரி
 • 07
 • 15
 • 21

Rs.100,000.00

ஜயோதா - 1926 | 2023-வைகாசி-31 புதன்கிழமை

  ஜயோதா
 • D
 • 01
 • 30
 • 45
 • 64

Rs.43,494,088.80

வலம்புரி - 4 | 2023-வைகாசி-12 வெள்ளி

  வலம்புரி
 • zodiac_sign
 • 03
 • 21
 • 45

லக்கீ ப்ரீடம் - 1 | 2023-மாசி-10 வெள்ளி

  லக்கீ ப்ரீடம்
 • T
 • 02
 • 35
 • 52
தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்