அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை


 • சசிரி
  Rs.200,000/-

 • சுபிரி தன சம்பத
  Rs.22,845,195/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.73,256,712/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.4,266,472/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.59,319,892/-

 • சனிதா
  Rs.65,627,932/-

 • கப்ருக
  Rs.472,383,094/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

சசிரி - 410 | 2023-மார்கழி-03 ஞாயிறு

  சசிரி
 • 02
 • 21
 • 37

Rs.200,000.00

சுபிரி தன சம்பத - 25 | 2023-மார்கழி-03 ஞாயிறு

  Supiri Dhana Sampatha
 • E
 • 07
 • 03
 • 0
 • 0

 • ...
 • 0
 • 03

Rs.22,917,399.20

அத கோடிபதி - 2117 | 2023-மார்கழி-03 ஞாயிறு

  அத கோடிபதி
 • C
 • 28
 • 61
 • 63
 • 69

Rs.73,452,120.00

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 4003 | 2023-மார்கழி-03 ஞாயிறு

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • zodiac_sign
 • 03
 • 13
 • 19
 • 60

Rs.4,421,904.00

சுப்பர் போல் - 2291 | 2023-மார்கழி-03 ஞாயிறு

  சுப்பர் போல்
 • X
 • 22
 • 27
 • 33
 • 44

Rs.59,466,612.00

சனிதா - 4452 | 2023-மார்கழி-03 ஞாயிறு

  சனிதா
 • N
 • 09
 • 16
 • 41
 • 70

Rs.65,711,964.00

கப்ருக - 1467 | 2023-மார்கழி-03 ஞாயிறு

  கப்ருக
 • I
 • 13
 • 15
 • 23
 • 46
 • 15

Rs.472,727,994.20

ஜயோதா - 1978 | 2023-கார்த்திகை-29 புதன்கிழமை

  ஜயோதா
 • T
 • 01
 • 05
 • 30
 • 39

Rs.20,725,376.00

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 643 | 2023-கார்த்திகை-04 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05

Rs.

வலம்புரி - 5 | 2023-ஆடி-21 வெள்ளி

  வலம்புரி
 • H
 • zodiac_sign
 • 05
 • 31
 • 52

லக்கீ ப்ரீடம் - 1 | 2023-மாசி-10 வெள்ளி

  லக்கீ ப்ரீடம்
 • T
 • 02
 • 35
 • 52
தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்