அபிவிருத்தி லொத்தர் சபைசமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 3165 | 2021-வைகாசி-21 வெள்ளி

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 25
 • 34
 • 47
 • 54
 • zodiac_sign

Rs.3,424,781.60

அத கோடிபதி - 1284 | 2021-வைகாசி-21 வெள்ளி

  அத கோடிபதி
 • 17
 • 32
 • 33
 • 71
 • T

Rs.134,329,965.00

சனிதா - 3614 | 2021-வைகாசி-21 வெள்ளி

  சனிதா
 • 25
 • 28
 • 37
 • 57
 • G

Rs.40,363,671.30

சுப்பர் போல் - 1458 | 2021-வைகாசி-21 வெள்ளி

  சுப்பர் போல்
 • 34
 • 56
 • 69
 • 70
 • V

Rs.56,635,781.60

கோடிபதி சனிதா - 728 | 2021-வைகாசி-21 வெள்ளி

  கோடிபதி சனிதா
 • 11
 • 48
 • 52
 • 68
 • M

Rs.81,860,440.00

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 435 | 2021-வைகாசி-20 வியாழக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 18
 • 39
 • 67
 • 08
 • O

Rs.13,138,820.00

ஜயோதா - 1759 | 2021-வைகாசி-19 புதன்கிழமை

  ஜயோதா
 • 03
 • 17
 • 38
 • 54
 • K

Rs.25,383,504.00

சசிரி - 77 | 2021-வைகாசி-19 புதன்கிழமை

  சசிரி
 • 13
 • 20
 • 39

Rs.100,000.00

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்