அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை


 • சசிரி
  Rs.100,000/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.74,072,317/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.2,153,892/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.89,431,671/-

 • சனிதா
  Rs.30,594,062/-

 • கப்ருக
  Rs.303,327,516/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

அத கோடிபதி - 1822 | 2023-மாசி-04 சனிக்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • X
 • 10
 • 44
 • 45
 • 75

Rs.74,072,317.40

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 3708 | 2023-மாசி-04 சனிக்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • zodiac_sign
 • 12
 • 15
 • 29
 • 35

Rs.2,153,892.00

சுப்பர் போல் - 1996 | 2023-மாசி-04 சனிக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • Y
 • 22
 • 46
 • 52
 • 53

Rs.89,431,670.60

சனிதா - 4157 | 2023-மாசி-04 சனிக்கிழமை

  சனிதா
 • P
 • 36
 • 52
 • 59
 • 64

Rs.30,594,061.80

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 568 | 2023-மாசி-04 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • P
 • 04
 • 18
 • 50
 • 05

Rs.16,746,504.00

கப்ருக - 1172 | 2023-மாசி-04 சனிக்கிழமை

  கப்ருக
 • E
 • 16
 • 41
 • 48
 • 51
 • 28

Rs.303,327,516.20

சசிரி - 283 | 2023-மாசி-03 வெள்ளி

  சசிரி
 • 10
 • 17
 • 25

Rs.100,000.00

ஜயோதா - 1893 | 2023-மாசி-01 புதன்கிழமை

  ஜயோதா
 • Y
 • 25
 • 30
 • 32
 • 59

Rs.39,552,006.80

வலம்புரி - 2 | 2023-தை-17 செவ்வாய்க்கிழமை

  வலம்புரி
 • zodiac_sign
 • 03
 • 04
 • 08
தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்