அபிவிருத்தி லொத்தர் சபைசமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

அத கோடிபதி - 2247 | 2024-சித்திரை-11 வியாழக்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • B
 • 29
 • 44
 • 48
 • 63

Rs.106,243,030.40

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 4133 | 2024-சித்திரை-11 வியாழக்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • zodiac_sign
 • 02
 • 16
 • 26
 • 42

Rs.3,666,110.00

சுப்பர் போல் - 2421 | 2024-சித்திரை-11 வியாழக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • U
 • 41
 • 45
 • 49
 • 63

Rs.83,475,223.20

சனிதா - 4582 | 2024-சித்திரை-11 வியாழக்கிழமை

  சனிதா
 • N
 • 10
 • 26
 • 40
 • 69

Rs.56,001,781.20

கப்ருக - 1597 | 2024-சித்திரை-11 வியாழக்கிழமை

  கப்ருக
 • B
 • 17
 • 18
 • 40
 • 71
 • 27

Rs.517,662,790.20

சுபிரி தன சம்பத - 155 | 2024-சித்திரை-11 வியாழக்கிழமை

  சுபிரி தன சம்பத
 • Y
 • 1
 • 4
 • 9
 • 1
 • 0
 • 3

Rs.20,552,428.00

ஜயோதா - 2016 | 2024-சித்திரை-10 புதன்கிழமை

  ஜயோதா
 • X
 • 03
 • 19
 • 21
 • 34

Rs.22,956,728.40

சசிரி - 465 | 2024-சித்திரை-09 செவ்வாய்க்கிழமை

  சசிரி
 • 13
 • 20
 • 29

Rs.200,000.00

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 643 | 2023-கார்த்திகை-04 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05
தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்