සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 1875 | 2023-මාර්තු-29 බදාදා

 • E
 • 24
 • 35
 • 42
 • 51

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 4210 | 2023-මාර්තු-29 බදාදා

 • P
 • 20
 • 24
 • 60
 • 65

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3761 | 2023-මාර්තු-29 බදාදා

 • 37
 • 39
 • 52
 • 55

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 2049 | 2023-මාර්තු-29 බදාදා

 • L
 • 04
 • 42
 • 45
 • 53

කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 1225 | 2023-මාර්තු-29 බදාදා

 • S
 • 04
 • 24
 • 25
 • 39
 • 13

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 582 | 2023-මාර්තු-25 සෙනසුරාදා

 • G
 • 24
 • 57
 • 68
 • 01

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1909 | 2023-මාර්තු-29 බදාදා

 • R
 • 03
 • 49
 • 53
 • 67

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 306 | 2023-මාර්තු-28 අඟහරුවාදා

 • 01
 • 30
 • 47

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

වාලම්පුරි

දිනුම් අදින අංකය - 3 | 2023-මාර්තු-16 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 14
 • 34
 • 44

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලකී ෆ්‍රීඩම්

දිනුම් අදින අංකය - 1 | 2023-පෙබ-10 සිකුරාදා

 • T
 • 02
 • 35
 • 52

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්