அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

முடிவு

அத கோடிபதி

எண் வரைய - 2199 | 2024-மாசி-23 வெள்ளி

 • U
 • 06
 • 53
 • 57
 • 70

லக்கின அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 4085 | 2024-மாசி-23 வெள்ளி

 • 21
 • 25
 • 31
 • 57

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முதலாவது ராசி அடையாளம்

முடிவுகள்

இரண்டாவது ராசி அடையாளம்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

சுபிரி தன சம்பத

எண் வரைய - 107 | 2024-மாசி-23 வெள்ளி

 • K
 • 4
 • 9
 • 5
 • 4
 • 6
 • 0

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

சுப்பர் போல்

எண் வரைய - 2373 | 2024-மாசி-23 வெள்ளி

 • L
 • 13
 • 19
 • 32
 • 66

கப்ருக

எண் வரைய - 1549 | 2024-மாசி-23 வெள்ளி

 • X
 • 18
 • 24
 • 34
 • 53
 • 21

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 643 | 2023-கார்த்திகை-04 சனிக்கிழமை

 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முதலாவது ராசி அடையாளம்

முடிவுகள்

இரண்டாவது ராசி அடையாளம்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

ஜயோதா

எண் வரைய - 2002 | 2024-மாசி-21 புதன்கிழமை

 • N
 • 06
 • 30
 • 61
 • 67

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

சசிரி

எண் வரைய - 445 | 2024-மாசி-23 வெள்ளி

 • 01
 • 11
 • 24

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய