அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

செய்தி

22-June-202215-October-2019

...

“ DLB யின் பராமரிப்பு” ஆறாவது வைத்திய முகாம் பதுள்ளையில்.

01-October-2019

“ DLB யின் பராமரிப்பு”  ஆறாவது வைத்திய முகாம் பதுள்ளையில்.

அபிவிருத்தி  லொத்தர் சபையின்  “DLB யின் பராமரிப்பு” என்ற தொனிப் பொருளின் கீழ் விற்பனை முகவர்கள் மற்றும் விற்பனை உதவியாளர்களின் நலன்களை கருத்திற் கொண்டு நடாத்தப்படும் வைத்திய முகாம் தொடரின் மற்றொரு அங்கம் கடந்த  நாட்களில் இடம்பெற்றது.

<...

சிறப்புச் செய்தி