සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 2310 | 2024-ජූනි-20 බ්‍රහස්පතින්දා

 • F
 • 11
 • 40
 • 43
 • 67

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 4645 | 2024-ජූනි-20 බ්‍රහස්පතින්දා

 • D
 • 17
 • 24
 • 31
 • 34

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 4196 | 2024-ජූනි-20 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 04
 • 12
 • 16
 • 23

සුපිරි ධන සම්පත

දිනුම් අදින අංකය - 218 | 2024-ජූනි-20 බ්‍රහස්පතින්දා

 • Q
 • 3
 • 7
 • 3
 • 6
 • 7
 • 2

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම් / දෙවනි වරම

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 2484 | 2024-ජූනි-20 බ්‍රහස්පතින්දා

 • W
 • 08
 • 42
 • 71
 • 75

කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 1660 | 2024-ජූනි-20 බ්‍රහස්පතින්දා

 • E
 • 17
 • 19
 • 41
 • 61
 • 14

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 643 | 2023-නොවැ-04 සෙනසුරාදා

 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ලග්න සංකේතය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම් / දෙවනි වරම

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 2035 | 2024-ජූනි-19 බදාදා

 • A
 • 08
 • 17
 • 36
 • 57

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම් / දෙවනි වරම

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 491 | 2024-ජූනි-18 අඟහරුවාදා

 • 19
 • 22
 • 38

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම් / දෙවනි වරම