அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

முடிவு

லக்கின அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 4195 | 2024-ஆனி-19 புதன்கிழமை

 • 17
 • 43
 • 46
 • 55

சுபிரி தன சம்பத

எண் வரைய - 217 | 2024-ஆனி-19 புதன்கிழமை

 • F
 • 5
 • 0
 • 3
 • 9
 • 2
 • 0

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

கப்ருக

எண் வரைய - 1659 | 2024-ஆனி-19 புதன்கிழமை

 • U
 • 16
 • 27
 • 36
 • 48
 • 35

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 643 | 2023-கார்த்திகை-04 சனிக்கிழமை

 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முதலாவது ராசி அடையாளம்

முடிவுகள்

இரண்டாவது ராசி அடையாளம்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

ஜயோதா

எண் வரைய - 2035 | 2024-ஆனி-19 புதன்கிழமை

 • A
 • 08
 • 17
 • 36
 • 57

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

சசிரி

எண் வரைய - 491 | 2024-ஆனி-18 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 19
 • 22
 • 38

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய