සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 4195 | 2024-ජූනි-19 බදාදා

 • 17
 • 43
 • 46
 • 55

සුපිරි ධන සම්පත

දිනුම් අදින අංකය - 217 | 2024-ජූනි-19 බදාදා

 • F
 • 5
 • 0
 • 3
 • 9
 • 2
 • 0

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම් / දෙවනි වරම

කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 1659 | 2024-ජූනි-19 බදාදා

 • U
 • 16
 • 27
 • 36
 • 48
 • 35

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 643 | 2023-නොවැ-04 සෙනසුරාදා

 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ලග්න සංකේතය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම් / දෙවනි වරම

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 2035 | 2024-ජූනි-19 බදාදා

 • A
 • 08
 • 17
 • 36
 • 57

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම් / දෙවනි වරම

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 491 | 2024-ජූනි-18 අඟහරුවාදා

 • 19
 • 22
 • 38

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම් / දෙවනි වරම