அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

முடிவு

அத கோடிபதி

எண் வரைய - 2206 | 2024-பங்குனி-01 வெள்ளி

 • F
 • 39
 • 51
 • 52
 • 57

லக்கின அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 4092 | 2024-பங்குனி-01 வெள்ளி

 • 06
 • 19
 • 32
 • 45

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முதலாவது ராசி அடையாளம்

முடிவுகள்

இரண்டாவது ராசி அடையாளம்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

சுபிரி தன சம்பத

எண் வரைய - 114 | 2024-பங்குனி-01 வெள்ளி

 • G
 • 9
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

சுப்பர் போல்

எண் வரைய - 2380 | 2024-பங்குனி-01 வெள்ளி

 • Z
 • 17
 • 18
 • 28
 • 44

கப்ருக

எண் வரைய - 1556 | 2024-பங்குனி-01 வெள்ளி

 • I
 • 28
 • 50
 • 54
 • 63
 • 11

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 643 | 2023-கார்த்திகை-04 சனிக்கிழமை

 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முதலாவது ராசி அடையாளம்

முடிவுகள்

இரண்டாவது ராசி அடையாளம்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

ஜயோதா

எண் வரைய - 2004 | 2024-மாசி-28 புதன்கிழமை

 • Q
 • 40
 • 46
 • 59
 • 60

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

சசிரி

எண் வரைய - 448 | 2024-பங்குனி-01 வெள்ளி

 • 15
 • 19
 • 32

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய