அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

செய்தி

வடக்கு மாகாண "வலம்புரி" லொத்தர் விற்பனை மேம்படுத்தல் நடவடிக்கைகள்

12-October-2022

வவுனியா விற்பனை முகவர் வலையமைப்பினை ஊக்குவிப்பதுடன் வலம்புரி லொத்தரினை மக்களிடையே கொண்டுச் செல்தல்….

அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையின் தலைவர் திரு.அஜித் குணரத்ன நாரகல அவர்கள், உதவி பொது முகாமையாளர் (விற்பனை) திரு.சுனில் ஜயரத்ன, உதவி பொது முகாமையாளர் திரு.சிந்தக அய்லப்பெரும, பிராந்திய முகாமையாளர் திரு.ஐ.டீ.பி. குமாரசிறி மற்றும் விற்பனை மேம்படுத்தல் அதிகாரி திரு.கே.பிரதீபன் ஆகியோரின் பங்கேற்பில் வவுனியாவில்.சிறப்புச் செய்தி