සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • සංවර්ධන වාසනාව
  Rs.10,383,980/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.48,429,636/-

 • ජයෝදා
  Rs.32,722,648/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.60,257,320/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

ශනිදා වාසනාව - 3070 | 2018-අගෝ-15 බදාදා

  ශනිදා වාසනාව
 • 07
 • 18
 • 33
 • 41
 • 75
 • K

Rs.37,471,560

ලග්න වාසනාව - 2348 | 2018-අගෝ-15 බදාදා

  ලග්න වාසනාව
 • 03
 • 13
 • 28
 • 32
 • zodiac_sign

Rs.5,986,684

දස ලක්ෂපති - 71 | 2018-අගෝ-15 බදාදා

  දස ලක්ෂපති
 • 07
 • 12
 • 25
 • W
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

අද කෝටිපති - 343 | 2018-අගෝ-15 බදාදා

  අද කෝටිපති
 • 22
 • 50
 • 57
 • 59
 • D

Rs.60,257,320

නියත ජය - 693 | 2018-අගෝ-14 අඟහරුවාදා

  නියත ජය
 • 22
 • 30
 • 41
 • 53
 • B

Rs.13,746,092

කෝටිපති ශනිදා - 328 | 2018-අගෝ-14 අඟහරුවාදා

  කෝටිපති ශනිදා
 • 05
 • 13
 • 29
 • 39
 • R

Rs.90,701,888

ජයෝදා - 1491 | 2018-අගෝ-13 සදුදා

  ජයෝදා
 • 02
 • 07
 • 29
 • 30
 • R

Rs.32,722,648

සුපර් බෝල් - 842 | 2018-අගෝ-13 සදුදා

  සුපර් බෝල්
 • 15
 • 29
 • 30
 • 36
 • K

Rs.48,429,636

ගැලැක්සි ස්ටාර් - 264 | 2018-අගෝ-12 ඉරිදා

  ගැලැක්සි ස්ටාර්
 • 10
 • 20
 • 40
 • 58
 • 03

Rs.3,914,264

සංවර්ධන වාසනාව - 168 | 2018-අගෝ-11 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 01
 • 49
 • 57
 • 05
 • F
 • zodiac_sign

Rs.10,383,980

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න