සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • දස ලක්ෂපති
  Rs.2,295,000/-

 • ශනිදා වාසනාව
  Rs.50,111,095/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.68,884,380/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.2,895,072/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

කෝටිපති ශනිදා - 367 | 2018-නොවැ-13 අඟහරුවාදා

  කෝටිපති ශනිදා
 • 08
 • 28
 • 77
 • 80
 • C

Rs.102,347,973

ලග්න වාසනාව - 2399 | 2018-නොවැ-13 අඟහරුවාදා

  ලග්න වාසනාව
 • 08
 • 19
 • 23
 • 34
 • zodiac_sign

Rs.2,895,072

අද කෝටිපති - 433 | 2018-නොවැ-13 අඟහරුවාදා

  අද කෝටිපති
 • 18
 • 33
 • 52
 • 64
 • S

Rs.68,884,380

නියත ජය - 719 | 2018-නොවැ-13 අඟහරුවාදා

  නියත ජය
 • 16
 • 17
 • 36
 • 53
 • K

Rs.17,917,208

සුපර් බෝල් - 881 | 2018-නොවැ-12 සදුදා

  සුපර් බෝල්
 • 16
 • 38
 • 46
 • 60
 • X

Rs.58,087,036

ශනිදා වාසනාව - 3108 | 2018-නොවැ-12 සදුදා

  ශනිදා වාසනාව
 • 13
 • 35
 • 59
 • 72
 • 14
 • N

Rs.50,111,095

ජයෝදා - 1517 | 2018-නොවැ-12 සදුදා

  ජයෝදා
 • 05
 • 32
 • 46
 • 51
 • O

Rs.21,283,556

ගැලැක්සි ස්ටාර් - 277 | 2018-නොවැ-11 ඉරිදා

  ගැලැක්සි ස්ටාර්
 • 03
 • 14
 • 19
 • 33
 • 12

Rs.2,116,056

සංවර්ධන වාසනාව - 194 | 2018-නොවැ-10 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 21
 • 58
 • 60
 • 09
 • H
 • zodiac_sign

Rs.15,602,344

දස ලක්ෂපති - 83 | 2018-නොවැ-07 බදාදා

  දස ලක්ෂපති
 • 08
 • 30
 • 50
 • Q
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න