සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • ගැලැක්සි ස්ටාර්
  Rs.2,934,116/-

 • ශනිදා වාසනාව
  Rs.47,487,345/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.43,047,824/-

 • සංවර්ධන වාසනාව
  Rs.30,332,596/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.76,286,360/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

නියත ජය - 678 | 2018-ජූනි-22 සිකුරාදා

  නියත ජය
 • 06
 • 12
 • 22
 • 57
 • U

Rs.11,353,932

කෝටිපති ශනිදා - 305 | 2018-ජූනි-22 සිකුරාදා

  කෝටිපති ශනිදා
 • 21
 • 34
 • 41
 • 46
 • A

Rs.84,370,938

ලග්න වාසනාව - 2317 | 2018-ජූනි-22 සිකුරාදා

  ලග්න වාසනාව
 • 04
 • 24
 • 38
 • 54
 • zodiac_sign

Rs.4,253,924

අද කෝටිපති - 289 | 2018-ජූනි-22 සිකුරාදා

  අද කෝටිපති
 • 23
 • 28
 • 52
 • 60
 • X

Rs.76,286,360

ජයෝදා - 1476 | 2018-ජූනි-21 බ්‍රහස්පතින්දා

  ජයෝදා
 • 17
 • 24
 • 45
 • 57
 • E

Rs.22,812,216

සුපර් බෝල් - 819 | 2018-ජූනි-21 බ්‍රහස්පතින්දා

  සුපර් බෝල්
 • 08
 • 13
 • 18
 • 38
 • C

Rs.43,047,824

සංවර්ධන වාසනාව - 153 | 2018-ජූනි-21 බ්‍රහස්පතින්දා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 05
 • 20
 • 59
 • 06
 • E

Rs.30,332,596

ශනිදා වාසනාව - 3046 | 2018-ජූනි-20 බදාදා

  ශනිදා වාසනාව
 • 44
 • 56
 • 70
 • 74
 • 33
 • S

Rs.47,487,345

දස ලක්ෂපති - 63 | 2018-ජූනි-20 බදාදා

  දස ලක්ෂපති
 • 03
 • 26
 • 50
 • X
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

ගැලැක්සි ස්ටාර් - 256 | 2018-ජූනි-17 ඉරිදා

  ගැලැක්සි ස්ටාර්
 • 15
 • 19
 • 27
 • 40
 • 04

Rs.2,934,116

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න