සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • සංවර්ධන වාසනාව
  Rs.12,230,640/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.52,662,888/-

 • ජයෝදා
  Rs.34,678,176/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.52,560,370/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

ලග්න වාසනාව - 2368 | 2018-සැප්තැ-19 බදාදා

  ලග්න වාසනාව
 • 15
 • 22
 • 38
 • 47
 • zodiac_sign

Rs.10,832,060

දස ලක්ෂපති - 76 | 2018-සැප්තැ-19 බදාදා

  දස ලක්ෂපති
 • 01
 • 05
 • 24
 • P
 • zodiac_sign

Rs.2,295,000

අද කෝටිපති - 378 | 2018-සැප්තැ-19 බදාදා

  අද කෝටිපති
 • 05
 • 08
 • 18
 • 32
 • I

Rs.52,560,370

ශනිදා වාසනාව - 3085 | 2018-සැප්තැ-19 බදාදා

  ශනිදා වාසනාව
 • 18
 • 24
 • 41
 • 66
 • 43
 • N

Rs.42,642,760

නියත ජය - 703 | 2018-සැප්තැ-18 අඟහරුවාදා

  නියත ජය
 • 01
 • 15
 • 31
 • 52
 • H

Rs.15,418,116

කෝටිපති ශනිදා - 343 | 2018-සැප්තැ-18 අඟහරුවාදා

  කෝටිපති ශනිදා
 • 32
 • 38
 • 50
 • 62
 • V

Rs.95,027,753

ජයෝදා - 1501 | 2018-සැප්තැ-17 සදුදා

  ජයෝදා
 • 18
 • 38
 • 50
 • 59
 • M

Rs.34,678,176

සුපර් බෝල් - 857 | 2018-සැප්තැ-17 සදුදා

  සුපර් බෝල්
 • 29
 • 49
 • 68
 • 73
 • W

Rs.52,662,888

ගැලැක්සි ස්ටාර් - 269 | 2018-සැප්තැ-16 ඉරිදා

  ගැලැක්සි ස්ටාර්
 • 24
 • 31
 • 46
 • 53
 • 08

Rs.2,000,000

සංවර්ධන වාසනාව - 178 | 2018-සැප්තැ-15 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 09
 • 51
 • 59
 • 03
 • O
 • zodiac_sign

Rs.12,230,640

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න