සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • සංවර්ධන වාසනාව
  Rs.11,383,572/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.44,843,936/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.54,517,840/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

අද කෝටිපති - 499 | 2019-ජන-18 සිකුරාදා

  අද කෝටිපති
 • 36
 • 43
 • 60
 • 62
 • G

Rs.54,517,840

කෝටිපති ශනිදා - 395 | 2019-ජන-18 සිකුරාදා

  කෝටිපති ශනිදා
 • 38
 • 43
 • 46
 • 80
 • J

Rs.110,118,853

ලග්න වාසනාව - 2438 | 2019-ජන-18 සිකුරාදා

  ලග්න වාසනාව
 • 05
 • 06
 • 15
 • 49
 • zodiac_sign

Rs.7,896,252

නියත ජය - 738 | 2019-ජන-18 සිකුරාදා

  නියත ජය
 • 01
 • 30
 • 52
 • 61
 • P

Rs.20,890,368

ජයෝදා - 1536 | 2019-ජන-17 බ්‍රහස්පතින්දා

  ජයෝදා
 • 05
 • 13
 • 35
 • 43
 • E

Rs.24,826,640

සුපර් බෝල් - 909 | 2019-ජන-17 බ්‍රහස්පතින්දා

  සුපර් බෝල්
 • 11
 • 54
 • 68
 • 73
 • K

Rs.44,843,936

සංවර්ධන වාසනාව - 213 | 2019-ජන-16 බදාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 12
 • 24
 • 63
 • 06
 • R
 • zodiac_sign

Rs.11,383,572

ශනිදා වාසනාව - 3136 | 2019-ජන-16 බදාදා

  ශනිදා වාසනාව
 • 03
 • 19
 • 53
 • 54
 • 50
 • P

Rs.59,657,055

ගැලැක්සි ස්ටාර් - 286 | 2019-ජන-13 ඉරිදා

  ගැලැක්සි ස්ටාර්
 • 07
 • 11
 • 29
 • 39
 • 05

Rs.3,204,920

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න